Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna sahip üstün yetenekli çocuklar


GIFTED CHILDREN WITH AD/HD


Arş. Gör. Eda KARGI & Doç. Dr. Berrin AKMAN


ÖZET
Üstün yetenekli çocuklar genellikle duyarl›, kendilerinden çok şey beklenen ve desteklenmeye gereksi- nim duyan çocuklard›r. Bu çocuklar yeteneklerinin tama- miyle gelişmesi için desteklenmelidirler. DEHB hem dik- kat eksikliği hem de hiperaktivite semptomlar› gösteren ço- cuklar› ifade etmektedir. Üstün yetenekli çocuklar, s›n›f- land›rma, belleği kullanma, hat›rlama, organize etme gibi metabilişsel stratejileri daha iyi kullanabilmektedirler. DEHB’na sahip üstün yetenekli çocuklar diğer üstün yete- nekli çocuklara k›yasla bu stratejileri etkin bir şekilde kul- lanmay› unuturlar.Bu çocuklar bilşisel, sosyal ve duygusal aç›dan diğer üstün yetenekli çocuklardan farkl›l›k göster- mektedirler.


ABSTRACT
Gifted children who have more expec- ted to themselves are generally sensitive and need to sup- ported. These children should be supported for their skills completely development. ADHD children display both at- tention deficit and the sympthomps of hyperactivity. Gifted children can use effectual the meta-cognitive strategies such as classification, use of memory, recall and organiza- tion. Gifted children who have ADHD forget to use effec- tive these strategies in comparison to the other gifted child- ren. These children are different from the point of cogniti- ve, social and emotional development.


ANAHTAR KELİMELER: üstün yeteneklilik, dikkat eksikliği, hiperaktivite


KEYWORDS: giftedness, attention deficit, hyperactivity

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education