Okul müdürlerinin yetiştirilmesinde yeni bir model önerisi


A NEW MODEL FOR TRAINING THE SCHOOL ADMINISTRATORS


Yrd. Doç. Dr. Halil IŞIK


ÖZET
Bu çal›şma okul müdürlerinin yetiştirilmesi için okul müdürlüğü yetiştirme programlar›n›n gerekliliği- ni tart›şmay› amaçlamaktad›r. Son y›llarda okul müdürleri- nin atama ve yerleştirilmesiyle ilgili önemli gelişmeler ol- mas›na rağmen ülkenin eğitim sisteminin yönetiminden so- rumlu Milli Eğitim Bakanl›ğ›, okul müdürü olarak görev yapacak görevlilerden belli bir formasyona sahip olma zo- runluluğu aramamaktad›r. Bu çal›şmada okul müdürlerinin yetiştirilmesi amac›y- la yeni bir okul müdürlüğü yetiştirme program› modeli su- nulmaktad›r.


ABSTRACT
The purpose of this study is to discuss the necessity of school principalship certification prog- rams. In the Turkish educational system, there are some important developments in terms of selection and employ- ment of school principals; however, Ministry of National Education never required a certificate for being a principal in the schools. However, recent developments are encoura- ging the establishment of such programs.


ANAHTAR KELİMELER: okul müdürlüğü, yetiştirme programları, yönetici yetiştirme


KEYWORDS: principalship, certification programs, training principals

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education