İlk ve ortaöğretim okullarında almanca öğretim programları


GERMAN LANGUAGE TEACHING PROGRAMS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS


Doç. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
Ülkemiz örgün eğitim kurumlar›nda yabanc› dil öğretiminin Cumhuriyet öncesine uzanan bir geçmişi vard›r. Diğer alanlarda olduğu gibi yabanc› dil öğretim ala- n›nda da ulusal ve uluslararas› bilimsel, toplumsal ve eko- nomik gelişmeler etkili olmuştur. Geçmişten günümüze ül- kemiz ilk- ve ortaöğretim öğrencileri için haz›rlanan ve uy- gulanan yabanc› dil öğretim programlar› da bu gelişmeler- den etkilenmiş ve değiştirilmiştir. Zaman içerisinde değiş- tirilmesine karş›n programlar›n yetersiz kald›ğ› ve bu prog- ramlara göre uygulanan öğretimle istenilen verimliliğin al›- namad›ğ› süregelen tart›şma konular›ndand›r. Bu çal›şmada, tarihsel yolculuk içerisinde ülkemiz ör- gün eğitim kurumlar›nda okutulan yabanc› dil programla- r›ndan Almanca öğretim programlar› günümüze dek gelen değişikliklerle ele al›nacak ve genel bir değerlendirme ya- p›lacakt›r.


ABSTRACT
oreign language teaching in primary and secondary schools dates back to pre-republican years in Turkey. Just like many other fields, foreign language te- aching has been affected by national and international sci- entific, social, economic, etc. developed for the primary and secondary school students have thus been affected and occasionally altered. Despite these occasional changes, the- re have always been claims about the insufficiency of the programs since they have been unable to provide effective results. In this study, the German language teaching programs of the primary and secondary schools in Turkey and the changes they have gone through will be analyzed and a ge- neral evaluation will be made.


ANAHTAR KELİMELER: almanca öğretim programı, ilk ve orta öğretim, geçmişten günümüze


KEYWORDS: german language teaching, primary and secondary schools, in time

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education