Türk ve Alman eğitim sistemlerinin orta öğretim ve biyoloji dersi uygulamaları açısından karşılaştırılması


COMPARISON OF TURKISH AND GERMAN EDUCATIONAL SYSTEMS IN TERMS OF SECONDARY EDUCATION AND BIOLOGY COURSE


Arş. Gör. Miraç YILMAZ & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Ülkeler, nitelikli insan yetifltirmek için e¤itim sistemlerini, fen bilimlerindeki yenilikleri de dahil ederek gelifl- tirmektedirler. Farkl› e¤itim sistemleri aras›nda oldu¤u gibi, orta ö¤retim biyoloji e¤itiminde de fark ve benzerliklerin ortaya konmas›, e¤itimde elde edilen sonuçlar›n farkl› aç›lardan de¤erlendirilmesini sa¤layabilir. Bu çal›flmada, Türk ve Alman e¤itim sistemleri, orta ö¤retim ve biyoloji e¤itimi aç›s›ndan karfl›laflt›r›lm›flt›r. Bu amaçla, Federal Almanya’n›n en bü- yük eyaleti olan Bavyera eyaleti seçilerek, biyoloji dersinin bu eyaletdeki ifllenifli ele al›nm›flt›r. Türk e¤itim sisteminde zorunlu olmayan orta ö¤retim sistemine karfl›n Alman e¤itim sisteminde orta ö¤retim zorunludur ve iki kademe olarak dü- zenlenmifltir. Bu sistemlerde biyoloji dersi, ders saatleri ve ö¤retim programlar› aç›s›ndan farkl›l›klar içermektedir. Alman e¤itim sisteminde biyoloji dersi Türk e¤itim sistemine göre daha fazla ders saati ile ve daha yo¤un olarak düzenlenmifltir


ABSTRACT
Countries improve their educational systems in order to raise quality people. As in different educational systems, presenting differences and similarities among different secondary biology education in different countries may allow to asses these systems from different perspectives. In this study Turkish and German educational systems are compared in terms of secondary education and biology education. For this aim, the biology course in the Baviera district of Germany is analyzed. In German educational system, unlike Turkish educational system secondary education is obligatory and is organized into two levels. There are differences between these two educational systems in terms of course hours and curricula. The biology course in German educational system is organized more course hours and intensive than Turkish educational system.


ANAHTAR KELİMELER: Türk eğitim sistemi, Alman eğitim sistemi, orta öğretim, biyoloji öğretim programı, biyoloji ders saatleri


KEYWORDS: turkish educational system, german educational system, secondary education, biology curriculum, biology course hours.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education