Cebir, öğrencilere niçin zor gelmektedir?


WHY DO STUDENTS HAVE DIFFICULTY WITH ALGEBRA?


Dr. Yüksel DEDE & Prof. Dr. Ziya ARGÜN


ÖZET
Cebir, öğrencilerin anlamakta zorland›klar› bir derstir. Öğrencilerin, cebirsel kavramlar› ve konular› anla- maktaki yetersizliklerini etkileyen bir çok faktör olabilir. Bu çal›şmada, cebirin öğrenciler taraf›ndan anlaş›lmas›n› zorlaşt›ran nedenler üzerinde durulmuştur.


ABSTRACT
Algebra is a difficult object for students to be comprehended. There may be many causes which ef- fect the student’s inadequatence in understanding algebraic concepts and subjects. In this study we consider the causes which makes it difficult for students to learn algebra.


ANAHTAR KELİMELER: Cebir öğretiminin önemi, cebir öğrenimindeki zorluklar, cebir öğretimindeki engeller


KEYWORDS: Importance of algebra teaching, difficulties in algebra learning, obstacles in algebra teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education