Beslenmenin bilişsel gelişim ve fonksiyonları ile ilişkisi


THE RELATIONSHIP OF NUTRITION AND COGNITIVE DEVELOPMENT AND IT’S FUNCTIONS


Arş. Gör. Yasemin DEMİRCİOĞLU & Arş. Gör. Nurcan YABANCI


ÖZET
Bilişsel gelişim, genetik ve beslenmenin de içinde yer ald›ğ› çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Beslenmenin bilişsel gelişim ve fonksiyonlar›na etkisi ko- nusunda yap›lan çal›şmalar irdelendiğinde, diyetle yeterli miktarlarda enerji, protein, çoklu doymam›ş yağ asitleri, antioksidan vitaminler, demir, iyot ve çinko gibi besin öğe- lerinin al›nmas›n›n bilişsel gelişim ve fonksiyonlar›n› olumlu yönde etkilediği görülmüştür.


ABSTRACT
Cognitive development is affected by genetic and enviromental factors including nutrition. In this paper, the efficiency of nutrition on cognitive development and functions has been reviewed. It has been found out that the consumption of sufficient level of energy, protein, poly unsaturated fatty acids, antioxidants, iron and zinc in diet, effect cognitive development and it’s’sfunctions positively.


ANAHTAR KELİMELER: beslenme, bilişsel gelişim, bilişsel fonksiyonlar


KEYWORDS: nutrition, cognitive development, cognitive functions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education