İlköğretim öğrencileri eşit işaretini nasıl algılamaktadırlar?


HOW THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WOULD PERCEIVE EQUAL SIGN?


Arş. Gör. Hakan YAMAN, Yrd. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK & Yrd. Doç. Dr. Sinan OLKUN


ÖZET
Bu araşt›rman›n amac›, ilköğretim 2, 3, 4, 5 ve 6. s›n›f öğrencilerinin eşitlik kavram› ve eşit işaretini nas›l alg›lad›klar›n› incelemektir. Araşt›rma Bolu ili Merkez il- çesinde sosyo-ekonomik düzeyi orta seviyede olan bir il- köğretim okulunda uygulanm›şt›r. Toplanan veriler betim- sel analiz metodu kullan›larak analiz edilmiştir. Sonuç ola- rak; öğrencilerin eşit işaretini bir “ilişkisel sembol” olarak değil daha çok bir “işlem işareti” olarak alg›lad›klar› orta- ya ç›km›şt›r. Ayr›ca araşt›rmam›zda bu alg›lar›n matematik eğitimi aç›s›ndan doğurgular› tart›ş›lacakt›r.


ABSTRACT
The purpose of this study was to inves- tigate how the 2, 3, 4, 5 and 6th graders would perceive the equality symbol and the concept of equality. Ten students (2 from each class) selected from Anadolu elementary schol located in a middle socio economic status of the Bo- lu province. The data were analyzed using the descriptive analysis method. Result showed that the students perceived the equal symbol as “an operation symbol” rather than “a relational symbol”. İmplications for mathematics education were discussed.


ANAHTAR KELİMELER: eşitlik kavramı, eşit işareti, ilköğretim, cebir


KEYWORDS: equality concept, equal sign, elementary school, algebra

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education