Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarı üzerisine etkisi


THE EFFECTS OF COMPUTER USE IN GENERAL BIOLOGY LESSONS ON STUDENT SUCCESSES


Arş. Gör. Hikmet KATIRCIOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Mübeccel KAZANCI


ÖZET
Bilgisayar destekli ö¤retim uygulamalar›na katk› olarak haz›rlanan “Görme duyusu ve göz” konulu gösteri program› , G.Ü. Gazi E¤itim Fakültesi Matematik Ö¤retmenli¤i ve Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri Anabilim Dal› ö¤rencilerinden oluflturulan deney gruplar›na sunulmufltur. Toplam 100 ö¤rencinin kat›ld›¤› çal›flmada kontrol grubu, deney I ve deney II gruplar› oluflturularak, kontrol grubunda geleneksel ö¤retim yap›lm›fl, deney I grubu bireysel olarak gösteri üzerinde kendileri çal›flm›fllar, deney II grubuna ise ilave bir ö¤retmen deste¤i verilmifltir. Ölçüm arac› olarak, mant›ksal düflünce testi ile eflleflmifl gruplarda baflar› testi kullan›lm›flt›r. Öntest-sontest baflar› karfl›laflt›r›lmalar›nda kontrol grubunda önemli bir art›fl izlenmezken, deney I ve deney II gruplar›nda önemli ölçüde art›fl görülmüfltür.


ABSTRACT
A slide show prepared with PowerPoint, “Eye and sight sense”, has been experienced on students of the departments of ‘Computer Science and Instructional Technologies Education’ and ‘Mathematics Education’ in faculty of Gazi Education in order to research the influences of computer use in biology education on students’ success. One hundred students divided into three groups: one control group and two test groups (test group I and II). While the control group has taken traditional education, test group-I worked individually on the same lessons with slide show and the tests group II took teacher help in addition to show slide. Success test on groups matched by logical idea test is used as a measurement tool. The comparison of results of first and last success test displays that the control group does not show any significant difference, the test group I and II indicate reasonable increase on the success.


ANAHTAR KELİMELER: ilgisayar destekli ö¤retim, baflar›, genel biyoloji


KEYWORDS: computer use in education, student success, general biology

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education