Türkiye ve İngiltere'deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri


MATHEMATICS TEACHERS’ ASSESSMENT STYLES IN TURKEY AND ENGLAND


Dr. Elif Beymen TÜRNÜKLÜ


ÖZET
Eğitimin her kademesinde, öğretmen taraf›n- dan yap›lan değerlendirmeler öğrenme-öğretme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu çal›şma matematik öğretmen- lerinin öğrencileri değerlendirme süreçlerini tan›mlamak ve değerlendirme uygulamalar›n› ortaya ç›karmak amac› ile gerçekleştirilmiştir. Bu ana amaç doğrultusunda bu araş- t›rma, Türkiye ve İngiltere’deki matematik öğretmenlerin öğrencileri hakk›nda akademik bilgileri nas›l toplay›p de- ğerlendirdikleri, nas›l kay›t edip kulland›klar›n› belirleme şeklinde s›n›rland›r›lm›şt›r. Bu araşt›rma İngiltere ve Tür- kiye’de ilköğretimin son kademesinde matematik öğret- menliği yapan öğretmenler aras›ndan seçilen toplam 12 öğ- retmen üzerinde yap›lm›şt›r. Nitel özelliğini taş›yan çal›ş- mada, yar› yap›land›r›lm›ş görüşme ve doğal gözlem. veri toplama araçlar› olarak kullan›lm›şt›r. Bu araşt›rmadan el- de edilen sonuçlara göre iki ülke matematik öğretmenlerin değerlendirme uygulamalar›n›n benzer ve farkl› yanlar› or- taya konulmuştur. Bu tespitlerden yola ç›k›larak ortaya ç›- kan baz› sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir.


ABSTRACT
Teacher assessment of their students has an important place in teaching and learning process. The main aim of this study was to describe and identify mathematics teachers’ assessment practices. Under this main aim, this research was focused on to find out how mathematics teachers collect information about their stu- dents, how teacher record and use these information in Tur- key and England. This study was carried out with 12 maths teachers of 11-14 year olds in Turkey and England. Depend on the findings of the study, some similarities and differen- ces were found in teachers’ asesessment practices. Based on these results, some recommendations for the issues ha- ve been made.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen değerlendirmesi, değerlendirme süreci, matematikte değerlendirme, matematik öğretimi.


KEYWORDS: teachers’ assessment, assessment, assessment in maths, maths teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education