Oluşturmacı anlayışı yansıtması açısından türk ve ingiliz fen bilgisi ve kimya ders kitaplarındaki görsel öğeler


AN EXAMINATION OF VISUALS IN TURKISH AND ENGLISH SCIENCE AND CHEMISTRY TEXTBOOKS FROM THE POINT OF VIEW OF CONSTRUCTIVIST APPROACH


Yrd. Doç. Dr. Filiz KABAPINAR


ÖZET
Bu çal›flmada, fen bilgisi ve kimya ders kitaplar›ndaki görsel ö¤elerin oluflturmac› ö¤renme anlay›fl›n› ne ölçüde yans›tt›¤›n›n incelenmesine olanak tan›yacak bir inceleme öl- çe¤i gelifltirilmifl ve bu ölçek do¤rultusunda 11’i ‹ngiliz, toplam 24 fen bilgisi ve kimya ders kitab› incelenmifltir. ‹nceleme sonuçlar›; a) aç›klama içeren görsel ö¤elerin, ‹ngiliz ders kitaplar›nda Türk ders kitaplar›na k›yasla daha fazla kullan›ld›¤›n› b) Türk ders kitaplar›nda; makro düzeyde aç›klama içeren görsel ö¤elerin, moleküler düzeyde görsel benzetmelerin, süreç-aflamal› resimlerin ve kavramsal sorgulama içeren görsel ö¤elerin bulunmad›¤›n› göstermifltir. Sonuç olarak, içerdi¤i görsel ö¤eler aç›s›ndan, ‹ngiliz fen ders kitaplar›n›n oluflturmac› ö¤renme anlay›fl›n› yans›t›r nitelikte oldu¤unu söylemek olas›d›r.


ABSTRACT
In the present study, it was aimed to develop criteria to examine illustrations found in science and chemistry textbooks if they reflect constructivist views. Using the criteria developed, 24 science textbooks, of which 11 is English, were examined. The results show that a) English textbooks devoted more space to scientific illustrations than their Turkish counterparts b) Turkish science textbooks do not have macro scientific illustrations, molecular analogies, multiframe visuals and thought-provoking illustrations. As a result, it is possible to say that English science textbooks are written in the line of constructivist views regarding their illustrations.


ANAHTAR KELİMELER: oluşturmacı öğrenme anlayışı, görsel öğeler, süreç-aşamalı resimlendirme, Türk fen ders kitapları, İngiliz fen ders kitapları


KEYWORDS: constructivist view of learning, illustrations, multi-frame visuals, Turkish science textbooks, English science textbooks

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education