Öğretim Elemanları ve Ders Özelliklerinin Öğretim Elemanlarının Performanslarına İlişkin Değerlendirmelerle İlişkileri


Relationship of Instructor and Course Characteristics to Students Evaluations


Doç. Dr. Sevgi ÖZGÜNGÖR & Doç .Dr. Erdinç DURU


ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı; cinsiyet, ünvan, toplam öğrenci sayısı, sınıf mevcudu, akademik disiplin ve ders yükü gibi öğretim elemanı ve ders özelliklerinin öğretim elemanının performansına ilişkin öğrenci algıları üzerindeki etkilerinin Türk yüksek öğretim bağlamı içinde incelenmesidir. Bu amaçla toplam 15834 öğrenciden alınan veriler üzerinde yapılan regresyon analizi sonuçları, sınıf mevcudu, öğretim elemanının toplam öğrenci sayısı, ders yükü, deneyim ve öğrencilerin akademik birimlerinin öğretim elemanının performansına ilişkin algıları manidar olarak yordadığını ortaya koymuştur. Ders yükü, deneyim, öğretim elemanının toplam öğrenci sayısı ve dersteki öğrenci sayısı arttıkça öğretim elemanına yönelik algılarda olumsuzlaşmaktadır. Ancak, bu etkiler cinsiyet ve akademik disipline göre farklılıklar göstermektedir. Bu sonuçlar, öğretim elemanı ve ders özelliklerinin etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için öğrenme ortamının dikkate alındığı detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.


ABSTRACT
The main purpose of this study was to determine the predictive value of course and instructor characteristics which have not been linked to student evaluations yet or expected to show a different pattern in Turkish higher education context for students’ perception of instructors’ effectiveness. These included class size, academic rank, instructors’ workload and total number of students, gender and students’ disciplines. According to the regression analysis, class size, instructors’ total number of students, work load, year of experience and students’ disciplines were predictive of students’ perceptions of instructors’ effectiveness. The higher workload, experience, class size or total number of students the instructors have, the lower ratings they had. However, these effects were not consistent across disciplines and instructors’ gender. That is, the better understanding of the predictive value of course and instructor characteristics for student evaluations requires more detailed studies wherein teaching context is taken into consideration.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenci değerlendirmeleri, etkili öğretim, öğretim elemanı ve ders özellikleri.


KEYWORDS: Student evaluations, effective teaching, instructor and course characteristics.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education