YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE OKUMA VE SÖZLÜK KULLANMANIN ÖNEMİ


THE IMPORTANCE OF READING AND DICTIONARY USE IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING


Assoc. Prof. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
Ülkemizde çeflitli platformlarda s›kça ilkö¤retimden ortaö¤retim sonuna dek okullarda yabanc› dil ö¤renenlerin ö¤- rendiklerini günlük yaflamda gerekli durumlarda kullanamad›klar› ve genel olarak yabanc› dil ö¤retiminde baflar› elde edilemedi¤i dillendirilmektedir. Bu baflar›s›zl›k ço¤u kez ders kitab› seçimi, ders saatlerinin azl›¤› vb. gibi nedenlere ba¤lanmaktad›r. Bu çal›flmada, konuya yabanc› dil ö¤renme tekniklerinin ö¤- retimi aç›s›ndan yaklafl›lacak, tek dilli sözlük kullanma, okuma tekniklerinin verilmesi ve ö¤rencinin ders d›fl›nda okumaya özendirilmesinin yabanc› dil ö¤retimine getirece¤i katk› de¤erlendirilecektir.


ABSTRACT
It has been argued in many platforms that foreign language learners studying at all levels from primary to high schools, cannot make use of what they have learned in necessary situations and in general, cannot attain success in foreign language. This failure is often tied to the selection of course books or insufficient hours of instruction, etc. In this study, this problem is approached from the perspective of foreign language learning techniques including using monolingual dictionaries, instructing reading techniques, and motivating students to read outside the classroom.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenme teknikleri, okuma, sözlük kullanma


KEYWORDS: learning techniques, reading, using dictionaries.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education