5. sınıf öğrencilerinde "çöplerin azaltılması" bilincinin kazandırılmasına yönelik bir öğretim modeli


BY THE STUDY OF A TEACHING MODEL ON DEVELOPMENT OF AWARENESS ON "GARBAGE REDUCTION" FOR THE FIFTH CLASS STUDENTS


Dr. Sinan ERTEN


ÖZET
Bu çal›flman›n amaçlar›ndan birincisi, 5. s›n›f ö¤rencilerinde "çöplerin azalt›lmas›" bilincinin nas›l kazand›r›laca- ¤› konusunda yeni bir ders plan› oluflturmakt›r. ‹kincisi, ö¤rencilerin çöplerin azalt›lmas› konusundaki bilgilerinin, tutumlar›n›n ve davran›fllar›n›n belirlenmesi ve ayn› zamanda bunlar aras›nda tutarl› bir iliflkinin olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›d›r. Bu araflt›rman›n sonunda, gelifltirilmifl olan ders plan› ile ö¤- rencilerin çevreye karfl› olan olumsuz tutumlar› olumlu tutumlar haline dönüflmüfltür. Kal›c› olarak çevre bilinçleri artm›fl, çevre bilgileri, çevreye yönelik tutumlar› ve çevreye karfl› olan davran›fllar› aras›nda tutars›zl›klar tespit edilmifltir.


ABSTRACT
The ultimate aim of this study is to design a new schedule about the awareness of "Garbage Reduction" Secondly, to determine the behaviours, knowledge of the students about the subject of garbage reduction. Also the observation of their behaviours. if they change positively or negatively. at the and of this research, by the development of the new schedule it’s observed that the students negative behaviours towards environment changed positively. Their awareness of environment has developed permanently. Additionally, their information about environment and their behaviours towards surrounding and misbehaviours on environment has been determined.


ANAHTAR KELİMELER: çevre sorunları, çöplerin azaltılması, çevre bilinci, 5. sınıf öğrencileri ve tutumlar


KEYWORDS: environmental problems, garbage reduction, environmental awareness, fifty-class students and their attitude.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education