Akran baskısı, akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışının yordanması


HIGH SCHOOL STUDENTS’ RISK-TAKING BEHAVIOUR IS PREDICTED BY PEER PRESSURE, ACHIEVEMENT AND AGE VARIABLES


Öğr. Gör. Dr. Binnaz KIRAN ESEN


ÖZET
Bu araşt›rmada, lise öğrencilerin risk alma davran›şlar›n›, akran bask›s›, akademik başar› ve yaş değiş- kenlerinin ne derece yordad›ğ› incelenmiştir. Bu çal›şma, 2001-2002 öğretim y›l›nda liseye devam eden 15-18 yaş aras› 684 öğrenci üzerinde yap›lm›şt›r. Akran bask›s›n› be- lirlemek için K›ran (2002) taraf›ndan geliştirilen Akran Bask›s› Ölçeği, risk alma davran›şlar›n› belirlemek için ise K›ran (2002) taraf›ndan geliştirilen Ergenlerde Risk Alma Ölçeği kullan›lm›şt›r. Akademik başar›ya ait bilgiler birin- ci dönem karne notlar›ndan saptanm›şt›r. Veriler regrasyon analiz tekniği ile test edilmiştir. Sonuçlar, ele al›nan değiş- kenlerden akademik başar›n›n, risk alma davran›ş›n› nega- tif yönde anlaml› olarak yordad›ğ›n›, akran bask›s› ve yaş değişkenlerinin ise pozitif yönde anlaml› olarak yordad›ğ›- n› göstermektedir. Bağ›ms›z değişkenlerin birlikte ele al›n- d›ğ› çoklu regrasyon analizinde üç değişkenin birlikte risk alma davran›ş›n›n % 54’ünü aç›klad›ğ› görülmüştür. Ad›msal regrasyon analizinde de bu üç değişkenin risk al- ma davran›ş›n› anlaml› olarak yordad›ğ› sonucu elde edil- miştir.


ABSTRACT
In this research the prediction level of risk-taking behaviour obtained by peer pressure, achieve- ment, and age is examined. This study is executed in 2001- 2002 academic year on 684 high school students who are between ages 15 and 18. Peer Pressure Scale developed by K›ran (2002) is used for defining peer pressure, Risk-Taking Behaviour Scale in Adolescent Developed by K›ran (2002) is used for defining risk-taking behaviour. Achievement information are deter- mined from first semester grades of students. Data are tes- ted by regression analysis. The results of research shows the facts that risk-taking behaviour is predicted meaning- fully in negative direction by one of the variables “achi- evement” and in positive direction by the other variables “peer pressure” and “age”. In the multiple regression alysis, it is found that three variables altogether explain 54% of risk-taking behaviour. Also it is found in stepwise regression analysis that risk-taking behaviour is predicted meaningfully by there three variables.


ANAHTAR KELİMELER: ergenlik, risk- alma davranışı, akran baskısı, akademik başarı


KEYWORDS: adolescent, risk-taking behaviour, peer pressure, achievement

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education