TÜRK ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GELİŞİMSEL UYGUNLUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURAN UYGULAMALAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ


TURKISH TEACHERS’ BELIEFS ABOUT DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE PRACTICES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION


Dr. Zeynep B. ERDİLLER & Assoc. Prof. Dr. Mary B. McMULLEN


ÖZET
This study examines the self-reported beliefs of Turkish in-service early childhood education teachers living in Turkey in order to develop an understanding of the beliefs held by Turkish teachers about appropriate early childhood education practices, to get a sense of the perceived barriers to effective practice. Twelve teachers participated in in-depth interviews from early childhood centers serving children ages 3- to 6-years located in Ankara and Istanbul. Results revealed that Turkish teachers beliefs were closer to the developmentally appropriate side of the developmentally appropriate versus developmentally inappropriate continuum considering the main points of Developmentally Appropriate Practices (DAP) curriculum such as active, hands on learning, dramatic play and activities related to children’s needs and interests. Teachers’ perceived barriers to effective practice include physical conditions and resources (class size, materials etc.), lack of teacher-parent partnership, and low status of teaching profession in Turkey


ABSTRACT
Bu çal›flman›n amac›, Türkiye’de çal›flan okulöncesi e¤itim ö¤retmenlerinin "geliflimsel uygunlu¤u göz önünde bulunduran uygulamalar" (developmentally appropriate practices) hakk›ndaki düflüncelerini anlamak, etkili ö¤retime karfl› varolan engeller hakk›nda bilgi edinmektir. Ankara ve Istanbul illerinde bulunan 3-6 yafl aras› çocuklara hizmet veren okullarda görev yapan 12 okulöncesi e¤itim ö¤retmenine "derinlemesine mülakat metodu" uygulanm›flt›r. Ö¤retmenlerin düflüncelerinin, özellikle ana hatlar dikkate al›nd›¤›nda (aktif, yaparak ve yaflayarak ö¤renme, drama, ve ö¤rencilerin ilgi ve ihtiyaçlar›na dayal› aktiviteler) "geliflimsel uygunlu¤u göz önünde bulunduran uygulamalara" daha yak›n oldu¤u gö- rülmüfltür. Ö¤retmenlerin belirtti¤i etkin uygulamaya engel oluflturan faktörler aras›nda en çok tekrarlanan faktörler, fiziksel flartlar ve imkanlar (s›n›f büyüklü¤ü, materyaller), ö¤retmen-veli iflbirli¤inin eksikli¤i ve de ö¤retmenlik mesle¤inin düflük statüsü olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.


ANAHTAR KELİMELER: okulöncesi, öğretmen, aktiviteler


KEYWORDS: teacher beliefs, practices, DAP

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education