Öğrencilerin biyoloji laboratuar derslerinde öğretmenlerinden bekledikleri öğretim yönetimi davranışları


THE TEACHING MANAGEMENT BEHAVIOR THAT THE STUDENTS EXPECT FROM THE TEACHERS IN THE BIOLOGY LABORATORY


Öğr. Gör. Gülay EKİCİ


ÖZET
Bu çal›flma, biyoloji dersinde uygulanan laboratuvar dersini alan ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin ö¤retim yönetimi davran›fllar›na iliflkin beklentilerini tespit etmek amac›yla yap›lm›flt›r. Ankara ili merkez ilçelerine ba¤l› farkl› liselerde kay›tl› 308 ö¤renciye “Ö¤retmenin Ö¤retim Yönetimi Davran›fllar›n› De¤erlendirme Formu” uygulanm›flt›r. Uygulanan de¤erlendirme formu toplam 25 madde içermektedir. Bu çal›flma sonunda ö¤rencilerin biyoloji laboratuvar derslerinde, ö¤retmenlerden belirli ö¤retim yönetimi davran›fllar›n›, göstermelerini bekledikleri belirlenmifltir. Ö¤rencilerin verdikleri cevaplara göre, biyoloji laboratuvar derslerinde, ö¤rencilerin ö¤retmenlerinden amaçlar konusunda ö¤renciyi bilgilendirme, ö¤renciyi motive etme, ö¤rencilere dönüt verme gibi bekledikleri birtak›m ö¤retim yönetimi davran›fllar›n› ortaya koymufltur. Elde edilen bulgular yönünde öneriler gelifltirilmifltir.


ABSTRACT
This study is conducted to determine the teaching management behaviors that the students expect from the teachers in the biology laboratory lessons. “Evaluation form of the Teacher’s Teaching Management Behaviors” was administered to 308 high school students. This form includes 25 items. As a result of it was determined that students expected from their biology teachers to show certain teaching management behaviors in the biology laboratory lessons. The findings indicate that the students expect the following behaviors: informing on the aims, motivating, feedback. Based on these findings some suggestions were proposed.


ANAHTAR KELİMELER: laboratuvar dersi, biyoloji öğretimi, öğretim yönetimi


KEYWORDS: laboratory lesson, biology instruction, instructional management.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education