Uzaktan eğitim ortamlarının seçiminde öğrencilerin öğrenme stillerinin önemi


THE IMPORTANCE OF STUDENTS’ LEARNING STYLES FOR SELECTING DISTANCE EDUCATIONAL MEDIUMS


Öğretim Görevlisi Dr. Gülay EKİCİ


ÖZET
Günümüzde teknoloji alan›nda gerçekleşen h›zl› gelişmeler eğitim alan›nda da kendini göstermiş ve bireyin toplumsallaşma sürecinde etkili olan her faktörün, dolay›s›yla eğitimin de yeniden düzenlenmesini bir zorun- luluk haline getirmiştir. Bu uygulamalardan en önemlisi uzaktan eğitimdir. Bu araşt›rmada, uzaktan eğitim-öğretim sürecinde önemli bir yeri olan eğitim ortamlar›n›n düzen- lenmesinde, bireylerin öğrenme stillerinin önemi vurgulan- maktad›r. Ankara’da ikamet eden Eskişehir Üniversitesi Aç›köğretim Fakültesi öğrencilerinden 173’üne uygulanan Gregorc Öğrenme Stili Ölçeği sonuçlar› doğrultusunda, öğ- rencilerin öğrenme stilleri aç›s›ndan uzaktan eğitim ortam- lar›n›n belirlenmesine yönelik önerileri değerlendirilmiştir. Bulgular sonucunda baz› uygulanabilir öneriler sunulmaktadır.


ABSTRACT
Today’s, the rapid improvements in the area of technology affects the improvement in the area of education. In turn, it necessitates reorganization of the edu- cation. The most importance application is distance educa- tion. In this study, it is stressed that the learning styles of individuals should be considered in the organization of educational medium which is essential for the distance education-instruction process. Gregorc Style Delineator was applied to 173 students in the Anadolu University Open Education Faculty. The results were eva- luated in respect for student’ suggestions of learning styles of students on choose of Distance Education medi- um. Some practical suggestions have been put forward as a result of the findings of the study.


ANAHTAR KELİMELER: uzaktan eğitim, öğrenme stili, Gregorc öğrenme stili modeli, öğretim ortamları, öğrenci farklılıkları


KEYWORDS: distance education, learning style, Gregorc learning style model, teaching medium, students’ differences

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education