Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımının değerlendirilmesi


EVALUATION OF INTERDISCIPLINARY TEACHING APPROACH IN HIGH SCHOOL BIOLOGY EDUCATION


Arş. Gör. Sevilay DERVİŞOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu çal›flmada disiplinler aras› ö¤retim yaklafl›m› tan›t›lm›fl ve Türkiye koflullar›nda orta ö¤retim biyoloji e¤itimde uygulanabilirli¤i araflt›r›lm›flt›r..Araflt›rman›n sonucunda biyoloji ö¤retmenlerinin büyük bir k›sm›n›n disiplinler aras› ö¤retim hakk›nda bilgilerinin olmad›¤› görülmüfltür. Ö¤retmenler biyoloji ders saatlerini disiplinler aras› ö¤retimin uygulanmas› için yetersiz bulmufllar ve program çok yüklü oldu- ¤undan disiplinler aras› çal›flmalara zaman kalmad›¤›n› belirtmifllerdir. Bunun yan›nda, programda yer alan biyoloji konular›n›n disiplinler aras› ö¤retime yeterince uygun olmad›¤› ifade edilmifltir. Ö¤retmenler okullardaki zümreler aras› iletiflimin disiplinler aras› çal›flmalar için “orta” derecede yeterli oldu¤unu belirtirken, hem ö¤retmenler hem de yöneticiler okullarda disiplinler aras› ö¤retim için gerekli organizasyonun sa¤lanabilece¤ini ifade etmifllerdir. Okullar›n araç gereç donan›m› bak›m›ndan her iki grup taraf›ndan “az” yeterli bulundu- ¤u görülmüfltür.


ABSTRACT
TIn this study, interdisciplinary teaching approach and feas›bility of the approach in the high school biology education in Turkey were searched. The results showed that the majority of biology teachers did not know much on interdisciplinary teaching approach. Teachers stated that allocated time for biology courses was not adequate for this teaching approach and also emphasized there was not much time for interdisciplinary studies because of the heavy content of the curriculum. Furthermore, it has been stated that the the subjects in biology curriculum were not suitable enough for the interdisciplinary teaching approach. While teachers expressed that communication among the sub – branches was adequate for interdisciplinary studies at “medium” level, both teachers and principals stated necessary organization could be provided for interdisciplinary studies in schools. Both teachers and principals found that equipment of the schools were adequate at “low” level.


ANAHTAR KELİMELER: Disiplinler arası öğretim, biyoloji eğitimi.


KEYWORDS: Interdisciplinary teaching, biology education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education