ADAY ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ


STUDENT TEACHERS’ VIEWS ON THE ROLE OF MOTIVATION FOR MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING


Yrd. Doç. Dr. Melek ÇAKMAK & Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN


ÖZET
Matematik ö¤retimini ve ö¤renimini etkileyen pek çok faktor vard›r. Ö¤retmenlerin tutumlar›, düflünceleri, alg›lar› ve di¤er bir çok faktor matemati¤in ö¤retiminde ve ö¤renilmesinde önemli rol oynamaktad›r. Bu konudaki araflt›rmalar ö¤retmen davran›fl›n›n ö¤renci davran›fl›n› do¤rudan etkiledi¤ine iflaret etmektedir. E¤er ö¤retmenler matemati¤e karfl› olumlu görüfller içinde ise, ö¤rencilerinin matemati¤e yönelik tutumlar›n› olumlu etkileyeceklerdir. Say›lan nedenlerle ö¤retmenlerin s›n›fta yapt›klar› her davran›fl çok önemlidir. Bu da ö¤retmen adaylar›n›n bu konularda iyi bir e¤itimden geçmeleri gere¤ini ortaya koymaktad›r. Bu çal›flma özellikle aday ö¤retmenlerin motivasyon konusundaki görüfllerini belirlemeyi amaçlam›flt›r. Nicel araflt›rma tekni¤i olan anket ve nitel araflt›rma tekni¤i olan görüflme kullan›larak adaylardan (ilkö¤retim matematik ö¤retmenli¤i son s›- n›f ö¤rencileri) konuya yönelik görüflleri al›nm›flt›r. Bu çal›flmada sadece görüflmeye iliflkin bulgular› tart›fl›lmaktad›r.


ABSTRACT
There are many factors affect mathematics teaching and learning. Teachers’ beliefs, perceptions, attitudes and many other factors play important roles for mathematics teaching and learning. Research indicates that teachers’ behaviors directly affect pupils’ behavior. This suggests that if teachers have positive views on mathematics, children in their classes might have positive attitudes towards mathematics. So, what teachers do in the classrooms is very important. Therefore student teachers’ training is also very important. This study aimed to take student teachers’ view on mathematics teaching and learning. For this aim student teachers were asked about the role of motivation, in particular. Interview as qualitative research technique was used and student teachers who were in their last year of teacher training program were interviewed in this study. Limited sample of student teachers were interviewed for gathering detailed data. Only findings belong interviews are presented in this study.


ANAHTAR KELİMELER: Motivasyon, aday ö¤retmenler, matematik.


KEYWORDS: Motivation, student teachers, mathematics.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education