Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilkokul öğretmen adaylarının matematik problemleri zorluk derecesi ile ilgili algıları


PERCEPTIONS OF PRESERVICE ELEMANTARY TEACHERS IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS ABOUT DIFFICULTY LEVEL OF MATHEMATICAL PROBLEMS


Dr. Osman CANKOY


ÖZET
Bu çal›flman›n amac› ilkokul ö¤retmen adaylar›n›n matematik problemlerinin zorluk dereceleri ile ilgili alg›lar›n› ortaya ç›karmakt›r. Bu amaçla Atatürk Ö¤retmen Akademisinde ö¤renim gören birinci (n=27) ve son s›n›f (n=55) ilkokul ö¤retmen adaylar› örneklem olarak kullan›lm›flt›r. Ö¤retmen adaylar›ndan ilkokul dördüncü s›n›f ö¤rencilere göre yaz›lm›fl 6 adet matematik problemini kolaydan zora do¤ru s›ralamalar› istenmifltir. Daha sonra elde edilen bulgular› karfl›laflt›rabilmek amac›yla Lefkofla bölgesinden rastgele seçilen üç okuldaki (n=116) ö¤rencilere ayn› problemler çözdürülmüfltür. Yap›- lan analizler neticesinde (Tekrarlanm›fl Ölçüm Varyans Analizi Tekni¤i, Repeated Measures ANOVA), ilkokul ö¤retmen adaylar›n›n sembolik denklemlerin, sözel problemlerden ve sözel denklemlerden daha kolay, bafllang›ç bilinmiyor matematiksel kuruluflundaki problemlerin, sonuç bilinmiyor tipinden daha zor oldu¤u görüfllerine sahip olduklar›n› ortaya ç›- karm›flt›r. Bulgular ayn› zamanda bafllang›ç bilinmiyor tipindeki sözel problemlerin en zor, sonuç bilinmiyor tipindeki sembolik denklemler ise en kolay problemler olarak alg›land›- ¤›n› göstermifltir. Yap›lan analizler, ‹lkokul ö¤rencilerinden elde edilen sonuçlar›n ö¤retmen adaylar›n›n görüflleri ile paralellik gösterdi¤ini ortaya koymufltur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to find out the perceptions of preservice elementary teachers about the difficulty level of mathematical problems. First year (n = 27) and fourth year (n = 55) preservice elemantary teachers who enrolled in Atatürk Teacher Training Academy were the participants of the study. The participants were asked to individually rank order 6 mathematics problems from easiest to most difficult for fourth grade students. Later fourth graders (n = 116), randomly chosen from three schools of Lefkofla, were asked to solve the same problems. Data analysis (Repeated Measures ANOVA) have shown that preservice elemantary teachers perceived symbolic equations as easier than story problems and word equations and they percieved start unknown problems as more difficult than result unknown problems. The most difficult type was start unknown story problems whereas the result unknown symbolic equations was the easiest for both students and preservice elemantary teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Problem zorlu¤u, sembolik denklem, sözel problem, sözel denklem


KEYWORDS: Problem difficulty, symbolic equations, story problems, word equations

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education