Matemetik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde dile ilişkin görüşleri


OPINIONS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS ABOUT LANGUAGE IN MATHEMATICS TEACHING


Dr. Gaye ÇALIKOĞLU BALİ


ÖZET
Bu çal›flman›n amac›, matematik ö¤retmen adaylar›- n›n matematik ö¤retiminde dile iliflkin görüfllerini belirlemektir. Matematik ö¤retmen adaylar› ile yar› yap›land›r›lm›fl gö- rüflmeler yap›lm›flt›r. Görüflmelerde matematik ö¤retiminde dil konusunun çeflitli boyutlar› irdelenmifltir. Bu çal›flman›n sonuçlar›na göre, matematik ö¤retiminde yazma ve okuma etkinliklerine yer verilmesi gereklili¤i ortaya konmufltur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate opinions of prospective mathematics teachers about language in mathematics teaching. Semi-structured inteviews were conducted with prospective mathematics teachers. Various dimensions of language in mathematics teaching were analayzed through the inteview. Results of this study shows that in mathematics teaching, reading and writing activities should be applied.


ANAHTAR KELİMELER: matematik öğretimi ve dil, matematik öğretmen adayları


KEYWORDS: mathematics teaching and language, prospective mathematics teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education