Kimya eğitiminde yapılandırmacı metoda dayalı laboratuar ile doğrulama metoduna dayalı laboratuar eğitiminin öğrenci başarısı bakımından karşılaştırılması


A COMPARASION OF THE CONSTRUCTIVE LABORATORY METHOD AND TRADITIONAL LABORATORY METHOD ON THE STUDENTS ACHIEVEMENTS IN CHEMISTRY EDUCATION


Dr. Cemil AYDOĞDU


ÖZET
Bu çal›flmada, laboratuarda kimya ö¤retiminde do¤- rulama metoduna alternatif bir metot olarak kullan›lan yap›- land›r›c› (konstraktivist) metodun kimya ders baflar›s›na etkisi incelenmektedir. ‹ki ö¤renci grubu bu araflt›rmada rol alm›fl- lard›r. Deney grubu ö¤rencileri, yap›land›r›c› metoda dayal› laboratuar e¤itiminden yararlanm›fllard›r. Kontrol grubu ö¤- rencileri ise geleneksel do¤rulama metoduna dayal› laboratuar e¤itiminden yararlanm›fllard›r. Saf suyun ve NaCl çözeltisinin elektrolizi araflt›rma konusu olarak seçilmifltir. T-testi analiziyle iki grup aras›ndaki kimya baflar›s› karfl›laflt›r›lm›fl ve yap›land›r›c› metoda dayal› laboratuar e¤itimi alan grubun daha baflar›l› oldu¤u saptanm›flt›r.


ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the effects of constructivist methode which has been used an alternative method in chemistry teaching to correction method, on student achivement in chemistry courses. Two student groups were used in this study. Constructivist method at laboratory was used for the expermental student group, while conventional correction method was uilized by the control student group. The electrolysis of pure water and NaCl solution were chosen as course subject.Using t-test, the achivement of two groups in chemistry was compared and it was determined that the group who took the course based on constructivist method was more successful than the control group.


ANAHTAR KELİMELER: Kimya e¤itimi, laboratuarda kimya e¤itimi, elektroliz ö¤retimi


KEYWORDS: Chemistry education, chemistry education in the laboratory, electrolys teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education