V- diyagramlarının genel biyoloji laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: canlı dokularda enzimler ve enzim aktivitesini etkileyen faktörler


THE EFFECT OF VEE DIAGRAMS ON THE LEARNING OF BIOLOGY LABORATORY SUBJECT MATTERS: ENZYMES ON LIVING TISSUES AND THE FACTORS AFFECTING ACTIVITY OF ENZYMES


Arş. Gör. N. Gökben ATILBOZ & Arş. Gör. Mehmet YAKIŞAN


ÖZET
Bilgi üretme sürecini anlatan V-diyagramlar›, laboratuvarlarda anlaml› ö¤renmeyi sa¤lamak amac›yla kullan›labilecek ö¤retim stratejilerinden birisidir. Bu çal›flmada, V-diyagramlar› kullanmaya yönelik laboratuvar ö¤retim yönteminin genel biyoloji laboratuvar› konular›n› ö¤renme baflar›s› üzerine etkisi, geleneksel laboratuvar ö¤retim yöntemiyle karfl›lafl- t›r›larak incelenmifltir. ‹ki grup olmak üzere toplam 74 ö¤renci çal›flman›n örneklemini oluflturmufltur. Canl› Dokularda Enzimler ve Enzim Aktivitesini Etkileyen Faktörler adl› deneyler yap›l›rken, deney grubunda V-diyagramlar› kullanmaya yönelik laboratuvar ö¤retim yöntemi, kontrol grubunda ise geleneksel laboratuvar ö¤retim yöntemi kullan›lm›flt›r. Veriler t-testi ile analiz edilerek iki ö¤renci grubunun baflar›lar› karfl›- laflt›r›lm›fl ve V-diyagramlar› kullanmaya yönelik laboratuvar ö¤retim yöntemiyle ö¤renim gören ö¤rencilerin geleneksel laboratuvar ö¤retim yöntemiyle ö¤renim gören ö¤rencilere göre daha baflar›l› oldu¤u saptanm›flt›r (t=2,76; p<0,05).


ABSTRACT
Vee diagrams explaining knowledge and knowledge production process is one of the teaching strategies used aiming to provide meaningful learning in laboratories. In this study, the laboratory teaching strategy devoted to use Vee diagrams over traditionally designed biology laboratory on learning achievement of biology laboratory subject matters was investigated. 74 students as a two groups are consisted in the research sampling. Performing the experiments called Enzymes on Living Tissues and the Factors Affecting Activity of Enzymes, the laboratory teaching strategy devoted to use Vee diagrams is used at the experimental group, whereas traditional laboratory teaching strategy is used at the control group. Analyzing datas by the independent t-test, achievements of two students groups are compared and the students educated by the laboratory teaching strategy devoted to use Vee diagrams have been detected to be more succesful than the students educated by traditional laboratory teaching strategy.


ANAHTAR KELİMELER: V-diyagramı, biyoloji eğitimi, genel biyoloji, laboratuvar öğretimi.


KEYWORDS: Vee diagram, biology education, biology, laboratory teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education