Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


A Validity and Reliability Study of the Virtual Environment Loneliness Scale (VELS)


Doç. Dr. Özgen KORKMAZ, Doç. Dr. Ertuğrul USTA & Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT


ÖZET
Bireylerin sanal ortamlarda yalnızlık düzeylerinin belirlenmesinin, alanyazında henüz yeterince tartışılmamış bir konu olduğundan, sanal ortamlarda hissedilen yalnızlık düzeylerini ölçmeye dönük, geçerliği ve güvenirliği ispat edilmiş bir ölçme aracına rastlanamamıştır. Bu çerçevede, bu araştırmanın amacı sanal ortamlarda bireylerin hissettikleri yalnızlık düzeylerini belirlemeye dönük bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu birinci uygulama için 354, ikinci uygulama için ise 141 birey oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerliğini araştırma için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, madde-faktör toplam korelasyonu, düzeltilmiş korelasyonu ve madde ayırt edicilikleri hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini araştırmak için ise ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ve kararlılık düzeyleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak; SOYÖ üç faktör altında toplanabilen, 20 maddeden oluşmuş 5’li Likert tipi bir ölçektir. Analizler ölçeğin, bireylerin sanal ortamlarda yalnızlık düzeylerini ölçmeye dönük geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu ortaya koymuştur.


ABSTRACT
Determination of individual' loneliness in virtual environments is an important issue, which has not been studied adequately and in the literature, it was not encountered any scales to measure the individual' loneliness in virtual environments for which validity and reliability have been proven. In this flame the main purpose of this study is to develop a scale in order to individual' loneliness in virtual environments. The sample group is composed of 354 for the first application and 141 individuals for the second. In order to detect the validity of the scale, exploratory and confirmatory factor analyses, item factor total correlations, corrected correlations and item discriminations were conducted. In order to assess the reliability of the scale, the level of internal consistency and the stability levels were calculated. As a result; Virtual Environment Loneliness Scale (VELS) is a five-point Likert-type scale and includes 20 items that can be gathered under three factors. The analyses provided evidence that the VELS is a valid and reliable scale that can be used in order to determination of individual' loneliness in virtual environments.


ANAHTAR KELİMELER: Yalnızlık, Sanal Ortamlar, Ölçek Geliştirme


KEYWORDS: Loneliness, Virtual Environment, Scale Development

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education