6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kulllanma yetenekleri


USING SCIENCE PROCESS SKILLS IN 6 YEARS OLD CHILDREN


Doç. Dr. Berrin AKMAN, Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Arş. Gör. Tülin GÜLER


ÖZET
Bu araşt›rma farkl› okulöncesi eğitim kurumla- r›na giden 6 yaş çocuklar›n›n fen eğitiminde temel bilimsel süreçleri kullan›p kullanmad›klar›n› belirlemek amac›yla yap›lm›ş bir çal›şmad›r. Araşt›rman›n örneklem grubunu 200 çocuk oluşturmuştur.Araşt›rmada veri toplama arac› olarak bilimsel süreçleri içeren gözlem formu kullan›lm›ş- t›r. Elde edilen veriler üzerinde SPSS paket program›yla t - testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu karş›laşt›rma test- lerinden LSD testi analizleri yap›lm›şt›r. Araşt›rma sonu- cunda çocuklar›n devam ettikleri okullarla bilimsel süreçle- ri kullanmalar› aras›ndaki fark anlaml› bulunmuştur.


ABSTRACT
This study was planned to evaluate the basic science process skills in children of age 6 attending different kindergartens. The sample space of the study con- sisted of 200 children. A science process skills observation form was used to gather data. The results obtained were statistically evaluated by t-test, one way variance analyses (ANOVA), and LSD test. It was observed that there is a significant correlation between the kindergartens attended by children and the science processes.


ANAHTAR KELİMELER: anaokulu çocukları, bilim süreçleri, bilim ve çocuk


KEYWORDS: kindergarden children, science process, science and child

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education