“AĞLAYAN NAR” ÖRNEĞİNDE OKUR MERKEZLi EDEBiYAT EĞİTİMİ VE AKTİVİTEYE DAYALI YABANCI DiL ÖĞRENME


EIN UNTERRICHTSVORSCHLAG FÜR LESERORIENTIERTE LITERATURDIDAKTIK UND AUFGABENGESTÜTZTES FREMDSPRACHENLERNEN: “DER WEINENDE GRANATAPFEL


Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL


ÖZET
E¤itim Fakültelerinin, Yabanc› Dil Ö¤retmenli¤i Programlar›, ö¤retmen adaylar›n›n dil ve alan e¤itiminin yan› s›ra edebiyat e¤itimi almalar›n› sa¤layacak flekilde yap›land›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla Almanca Ö¤retmenli¤i program›nda okuyan ö¤renciler, Alman dilinde verilen eserlere iliflkin ald›klar› edebiyat e¤itimi çerçevesinde, bir yandan Almanca edebi metinleri incelemeli, di¤er yandan da edebi metinlerle Almanca dersinin nas›l ifllenece¤ini ö¤renmelidirler. Bu çal›flmada, her iki amac› gerçeklefltirmek için haz›rlanan ders tasla¤› örnek olarak sunulmaktad›r. Söz konusu ders tasla¤›, “Der weinende Granatapfel” (“A¤layan Nar”) adl› Alman Dilinde yaz›lm›fl ve kültürler aras› nitelik tafl›yan bir roman› temel almaktad›r. Modern edebiyat dersinin ilkeleri çerçevesinde ifllenen bu metinden hareketle, ö¤retmen adaylar›na okur merkezli edebiyat ve dil e¤itiminin nas›l birbiriyle iliflkilendirilebilece¤i gösterilmektedir. Örnek ders modeli, üniversite düzeyindeki Almanca edebiyat derslerinin d›fl›nda, ileri düzeyde yabanc› dil ö¤retiminin yap›ld›¤› di¤er kurumlar›n Almanca derslerinde de kullan›labilecek flekilde gelifltirilmifltir.


ABSTRACT
Foreign language teacher education programs situated in Faculties of Education are structured so as to develop the teacher candidates’ literary skills along with the language and field courses. Therefore, students at German Language Teaching divisions are supposed to learn about German literature through textual analysis and how to teach German with such texts. To realize both of these aims, this sample lesson plan is prepared to teach a novel in German called “Der weinende Granatapfel” (“The Crying Pomegranate”) which constitutes an intercultural quality. By moving from principles framing modern literature courses, the teacher candidates are shown how reader-centered literature and language teaching are, interrelated. This sample lesson model is developed so as to be used in all schools in which German is taught in addition to German language teaching programs situated at universities.


ANAHTAR KELİMELER: Almanca öğretmeni yetiştirme, okur merkezli edebiyat eğitimi, aktiviteye dayalı yabancı dil öğrenimi ve öğretimi, “Ağlayan Nar”.


KEYWORDS: German language teacher education, learner-centered literature teaching, task-based language learning and teaching, “Der weinende Granatapfel”.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education