Öğretmen adaylarının ders kitabı kullanımıyla ilgili görüşleri


PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT USE OF TEXTBOOKS


Yrd. Doç. Dr. Esen UZUNTİRYAKİ & Yrd. Doç. Dr. Yezdan BOZ


ÖZET
Bu çal›flman›n amac› fizik, kimya ve biyoloji ö¤retmen adaylar›n›n ders kitab› hakk›ndaki görüfllerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitab›n› nas›l kulland›klar›n› incelemektir. Çal›flmaya E¤itim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji e¤itimi programlar›nda ö¤renim görmekte olan 125 ö¤retmen aday› kat›lm›flt›r. Araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen çoktan seçmeli sorulardan oluflan “Ders Kitab› Kullan›m› Anketi” ile yar›-yap›land›r›lm›fl görüflmeler veri toplamak için kullan›lm›flt›r. Verilerin analizi, ö¤retmen adaylar›n›n ders kitaplar›n› uygulama derslerinde fazla kullanmad›klar›n› ortaya ç›karm›flt›r. Ö¤retmen adaylar›, ders kitaplar›n› fazla kullanmamalar›n›n temel nedeninin ders kitaplar›n› yeterli bulmamalar› oldu¤unu ifade etmifllerdir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to obtain pre-service physics, chemistry and biology teachers’ opinions about the usage of textbooks and examine how they use the textbooks in their school experience courses. 125 pre-service teachers enrolled in the Physics, Chemistry and Biology Education programmes in the Faculty of Education participated in this study. “Textbook Usage Questionnaire”, which was developed by the researchers and semi-structured interviews were used to collect data. The analysis of data revealed that most pre-service teachers did not prefer to use textbooks in their teaching methods and school experience courses. The main reason for not using the textbooks in these courses was that pre-service teachers did not find these textbooks efficient.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen eğitimi, ders kitabı kullanımı, öğretmen adaylar›.


KEYWORDS: teacher education, use of textbooks, pre-service teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education