Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma


A STUDY ON TEACHER CANDIDATES’ PERCEIVED INFORMATION LITERACY SELF-EFFICACY AND PERCEIVED COMPUTER SELF-EFFICACY


Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU & Doç. Dr. Serap KURBANOĞLU


ÖZET
Başar› sadece bir işi yapmak için gerekli bece- rilere sahip olmaya bağl› değildir. Ayn› zamanda, bu bece- rilerin etkin şekilde ve güvenle kullan›m›n› gerektirir. Öz- yeterlik alg›s›, kişinin bir işi yapmak için gerekli becerilere sahip olduğu konusundaki kendine olan inanc›d›r. Rehber- lik rollerinden dolay› öğretmenlerin, bilgi kaynaklar›na ulaşma, bilgiyi bulma, kullanma ve iletmede her türlü araç ve teknolojiyi kullan›rken kendilerini yeterli ve güvenli hissetmeleri gerekmektedir. Bu çal›şmada, öğretmen adaylar›n›n bilgi okuryazarl›ğ› ve bilgisayar öz-yeterlik alg›lar› incelenmiş; söz konusu iki alg› aras›ndaki ilişki ve bunlar›n y›llar içinde değişim gös- terip göstermediği araşt›r›lm›şt›r.


ABSTRACT
Success is not simply based on the pos- session of necessary skills for performance, it requires the confidence to use these skills effectively. Self – efficacy re- fers to a belief in one’s ability to perform specific tasks. Because of their mentor roles, teachers must feel confident and competent in the use of information sources and in the use of any tools and technology to find, use and communi- cate information. In this paper, initial teacher training students’ perce- ived self efficacy both for information and computer lite- racy was explored. The correlation between these percepti- ons and how it changes across the years were also exami- ned.


ANAHTAR KELİMELER: bilgi okuryazarlığı, bilgisayar okur-yazarlığı, öz-yeterlik


KEYWORDS: information literacy, computer literacy, self-effi- cacy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education