ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ


SUBJECTIVE WELL-BEING AMONG UNIVERSITY STUDENTS


LLecturer Meliha TUZGÖL DOST


ÖZET
Bu çal›flman›n amac›, cinsiyet, alg›lanan ekonomik durum, alg›lanan anne-baba tutumu, fiziksel görünüflten memnuniyet, dini inanç ve denetim oda¤› de¤iflkenlerinin üniversite ö¤rencilerinin öznel iyi olufl düzeyi ile iliflkisini incelemektir. Araflt›rman›n örneklemi 2002-2003 Ö¤retim Y›l› Güz Döneminde Hacettepe Üniversitesi’ne devam etmekte olan 700 üniversite ö¤rencisinden oluflmaktad›r. Araflt›rman›n verileri, araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen Öznel ‹yi Olufl Ölçe¤i (Tuzgöl Dost, 2005); Da¤ (1991) taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanan Rotter’›n ‹ç-D›fl Kontrol Ölçe¤i ve yine araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen Kiflisel Bilgi Formu kullan›larak elde edilmifltir. Verilerin analizinde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullan›lm›flt›r. Araflt›rma sonuçlar›, ö¤rencilerin öznel iyi olufl düzeylerinin cinsiyet aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k göstermedi¤ine iflaret etmektedir. Di¤er yandan, ö¤rencilerin öznel iyi olufl düzeyleri, alg›lanan ekonomik durumlar›, alg›lanan ana-baba tutumlar›, fiziksel görünüfllerinden memnuniyetleri, dini inançlar› ve denetim odaklar› aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k göstermektedir


ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the relationship of subjective well-being to gender, perceived economic status, perceived parental attitudes, satisfaction with physical appearance, religious belief, and locus of control among university students. The sample of the study consisted of 700 university students of Hacettepe University during the Fall semester of 2002-2003. The data were obtained through the administration of Subjective Well-Being Scale (SWS) developed by the researcher (Tuzgöl Dost, 2005), Rotter’s Locus of Control Scale adapted in Turkish by Da¤ (1991) and Personal Information Form developed by the researcher. One-way ANOVA and t-test procedures were used to analyze the data. The study demonstrated no significant gender difference in the subjective well-being levels of the students. There were significant differences in the subjective well-being levels of the students according to their perceived economic level, perceived attitude of parents, satisfaction with physical appearance, religious belief, and locus of control.


ANAHTAR KELİMELER: öznel iyi oluş, üniversite öğrencileri, yaşam doyumu, mutluluk, iyi-oluş


KEYWORDS: subjective well-being, university students, life satisfaction, happiness, well-being

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education