ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLE İLGİLİ İNANÇLARI: CİNSİYET VE ÇEVRE DERSANE KATILIMIN ETKİSİ


PRE-SERVICE TEACHERS’ BELIEFS ABOUT SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EFFECT OF GENDER AND ENROLLMENT TO AN ENVIRONMENTAL COURSE


Assist. Prof. Dr. Gaye TUNCER, Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA & Assist. Prof. Dr. Semra SUNGUR


ÖZET
Üniversitelerin ekolojik yok olmay› önleme hareketinde öncü olmalar›, üniversite ö¤rencilerinin gezegenimizin ekolojik durumu ve do¤al kaynaklar›n sürdürülebilir kullan›m› ile ilgili bilgi sahibi olmalar› ile mümkün k›l›nabilir. Bu yüzden, Türkiye’deki üniversite ö¤rencilerinin sürdürülebilir kalk›nma ile ilgili görüfllerinin al›nmas› ve de¤erlendirilmesi, e¤itim stratejileri kapsam›nda sürdürülebilirlik kavram›n›n tan›t›lmas› aflamas›nda ilk ad›mlardan biridir. Bu çal›flma Orta Do¤u Teknik Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nin 334 ö¤rencisine çevre tutum anketi uygulanarak gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca, cinsiyet ve çevre derslerine kat›l›m›n sürdürülebilir kalk›nma ile ilgili inançlara olan etkisi incelenmifltir. ‹ki yönlü varyans analizi sonuçlar› bu iki de¤iflkenin anlaml› bir etkisi oldu¤unu göstermifltir. Bununla birlikte, sonuçlar, ö¤retmen adaylar›n›n, çevre sorunlar›na çözüm yollar›ndan birinin sürdürülebilir kalk›nma do¤rultusunda oldu¤unu, söz konusu kavram›n günlük yaflam al›flkanl›klar› ile do¤rudan ba¤lant›l› oldu¤unu, endüstrileflme ve ekonomik büyüme aflamalar›nda çevrenin göz önüne al›nmas› gereken önemli bir konu oldu¤unu düflündüklerini, do¤al kaynaklar›n korunmas› amac› ile yaflam tarzlar›nda de¤ifliklik yapmaya haz›r olduklar›n› ve çevresel problemlerin çözümünde kiflisel sorumluluk alma e¤iliminde olduklar›n› göstermifltir. Bu noktada ortaya ç›kan soru ise, ö¤rencilerin bu e¤ilimlerine üniversitenin verece¤i yan›t›n nas›l olmas› gerekti¤i yönündedir.


ABSTRACT
Given that academics know about the current ecological condition of the planet and about the sustainable use of the natural resources, there is an obligation for universities to become leaders in the movement to prevent global ecological collapse. Thus, determining opinions of university students in Turkey on the general awareness of sustainable development is thought to be the very first step to begin with in the way of introducing the concept of sustainability into the education strategies and this has been realized with the 334 students of Faculty of Education of the Middle East Technical University by administering environmental attitude questionnaire. Besides, the effects of gender and enrollment of environmental courses was examined. Two-way ANOVA showed statistically significant effects of these variables on participants’ beliefs of sustainable developments. Results also revealed that, pre service teachers are conscious about that one of the most important solution to the environmental problems is through sustainable development and it is closely related with daily life and environment is one of the issues to be considered at the stages of industrialization and economical growth and they seem ready to make changes in their life styles to protect natural resources and they have an intention to take individual roles in solving environmental problems. The question was arisen at this point that, how the university will respond to their intention?


ANAHTAR KELİMELER: sürdürülebilir kalkınma, öğretmen adayları, çevre eğitimi


KEYWORDS: sustainable development, pre service teachers, environmental education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education