Kimya öğretmenlerinin hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi: Trabzon örneği


DETERMINING CHEMISTRY TEACHERS’ IN - SERVICE NEEDS: THE CASE OF TRABZON


Dr. Seher TEKİN & Prof. Dr. Alipafla AYAS


ÖZET
Bu çal›flmada, Trabzon’da görev yapan kimya ö¤retmenlerinin hizmet-içi e¤itim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Özel durum yaklafl›m›n›n kullan›ld›¤› çal›flmaya, toplam 30 kimya ö¤retmeni kat›lm›flt›r. Araflt›rman›n verileri anket, mülakat ve gözlem teknikleriyle toplanm›flt›r. Çal›flmada, durum tespiti ve ihtiyaç belirleme anketi gelifltirilmifl ve 30 ö¤retmene uygulanm›flt›r. 8 ö¤retmenle de yar› yap›land›r›lm›fl mülakat yap›lm›flt›r. Ayr›ca bir ö¤retmenin dersinde toplam 60 ders saati gözlem yap›lm›flt›r. Elde edilen bulgular kimya ö¤retiminde daha çok ö¤retmen merkezli ö¤retim yöntemlerinin kullan›ld›¤›n› göstermifltir. Sonuç olarak çal›flma, kimya ö¤retmenlerinin özelikle ö¤rencilerin derse etkin kat›l›mlar›n› sa¤lama ve ça¤dafl kavram ö¤retim yöntemleri konusunda hizmet-içi e¤itime ihtiyaç duyduklar›n› ortaya çıkarılmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study was to determine chemistry teachers’ in-service needs in Trabzon. A case study approach was used in this study. The subject of research consists of 30 chemisrty teachers. Data were collected from questionaire, interview, and observation techniques. A Needs Assessment Questionaire was developed and implemented. 8 chemistry teachers were interviewed by researchers. In addition, one of the researchers observed a teacher’s lessons during 60 lessons’ time. Findings showed that teachercentered teaching strategies were very common in chemistry instruction. In conclusion, it was pointed out that chemistry teachers needed in-service training about the contemporary concept teaching strategies and effective learning techniques.


ANAHTAR KELİMELER: hizmet-içi e¤itim ihtiyaçlar›, ö¤retmen geliflimi, kimya e¤itimi.


KEYWORDS: in-service training needs, teacher development, chemical education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education