EBEVEYNLERİN KULLANDIKLARI RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLER


PARENTS’ KNOWLEDGE LEVEL ABOUT THE PICTURE BOOKS THEY USE FOR CHILDREN


Ali Kemal TEKİN & Gökçe TEKİN


ÖZET
Bu çal›flmada piyasada çocuklar için bulunan resimli kitaplar hakk›nda ebeveynlerin bilgilerinin ve görüfllerinin incelenmesi amaçlanm›flt›r. Veri toplama sürecinde mülakat ve anketler kullan›lm›flt›r. Daha sonra 20 ebeveyn ile yap›lan mülakat ve anketler kodlanarak analiz edilmifl ve (a) ebeveynlerin resimli çocuk kitaplar› hakk›ndaki bilgisi, (b) ebeveynlerin resimli kitaplar hakk›ndaki farkl› görüflleri, (c) e¤itimcilerin ebeveynleri resimli kitaplarla ilgili nas›l bilgilendirilmesi gerekti¤i belirlenerek tart›fl›lm›fl ve anlamland›r›lm›flt›r. Alt kategorileri tan›mlanm›fl ve yaz›msal veri olarak gösterilmifltir. E¤itim uygulamalar› ve araflt›rmalar› için sonuçlar ç›kar›l›p öneriler verilmifltir.


ABSTRACT
This study investigated parents’ knowledge and opinions about the picture books that are on the market for the children. Interviews and surveys were used. Then, surveys and interviews done with 20 parents were coded and analyzed, discussed, and implications were made by describing (a) parents’ knowledge about the picture books, (b) different views of parents regarding picture books, (c) how educators should inform parents about picture books. Subcategories of each component were identified and are illustrated by narrative data. Conclusions recommendations for education research and practice are addressed.


ANAHTAR KELİMELER: anne-baba katılımı, evde okuma, resimli kitaplar, biblioterapi


KEYWORDS: parent involvement, reading at home, picture books, bibliotherapy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education