Fen bilgisi öğretmenlerinin biyoteknoloji konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi (Muğla İli örneği)


DETERMINING THE KNOWLEDGE LEVEL OF SCIENCE TEACHERS ON BIOTECHNOLOGY (MUĞLA SAMPLE)


Arş.Gör.Burcu ŞENLER, Arş.Gör.Nevin KOZCU ÇAKIR, Arş.Gör.Meryem GÖRECEK & Yrd.Doç.Dr.Belgin GÖÇMEN TAŞKIN


ÖZET
Bu çalışma, Mu¤la ‹li’nde Fen Bilgisi ö¤retmenli¤i yapan ö¤retmenlerin, biyoteknoloji konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesini konu almaktad›r. Bu çerçevede, Fen Bilgisi ö¤retmenlerinin biyoteknoloji konusuna iliflkin bilgi düzeyleri ile yafllar›, görev yapt›klar› yerleflim birimi ve mezun olduklar› anabilim dal› veya bölüm aras›nda bir iliflkinin olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Ö¤retmenlerin, bilgi düzeylerini ölçmek için, güvenirlik ve kapsam geçerlili¤i analizi yap›lan bilgi testi gelifltirilmifl ve baz› demografik özellikleri belirlemeye yönelik bir anket haz›rlanm›flt›r. Anket, Mu¤la ‹li’ne ba¤l› tüm yerleflim birimlerinde Fen Bilgisi ö¤retmeni olarak görev yapmakta olan 100 ö¤retmene uygulanm›fl ve 97 ö¤retmen de¤erlendirilmeye al›nm›flt›r. Analiz sonuçlar›na göre; ö¤retmenlerin biyoteknoloji konusundaki bilgi düzeyleri ile yafllar› ve mezun olduklar› anabilim dallar›/bölümleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunurken, bilgi düzeyleri ile görev yapt›klar› yerleflim birimi aras›nda anlaml› bir farkl›l›¤a rastlan›lmam›flt›r. Elde edilen bu sonuçlar do¤rultusunda, Fen Bilgisi ö¤retmenlerinin biyoteknoloji alan›ndaki bilgi düzeylerini artt›rmaya yönelik öneriler sunulmufltur


ABSTRACT
This study is on determining the knowledge level of science teachers on biotechnology in the province of Mu¤la. Under this caption the research was made to find out whether there is significant difference between the knowledge level of science teachers on biotechnology and their age, allocation unit where they work in and their field of graduation. In order to find out the knowledge level of the teachers, a knowledge test analysing reliability and scope validity was developed and a survey to determine some demographic characteristics was prepared. The survey was applied to 100 science teachers who work in throughout Mu¤la and 97 teachers were taken into evaluation. According to the analysis, a significant difference between the knowledge level on biotechnology and the age, and of the their field of graduation; whereas there is no significant difference bewteen the knowledge and the institution they work in was found. Suggestions were made to increase the knowledge level on biotechnology of science teachers according to the obtained results.


ANAHTAR KELİMELER: Biyoteknoloji, fen bilgisi öğretmeni, ilköğretimde biyoteknoloji.


KEYWORDS: Biotechnology, science teachers, biotechnology in primary education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education