İngilizce yeterlik sınavı puanlarının üç farklı eşitleme yöntemine göre karşılaştırılması


A COMPARISON OF THE RESULTS OF ENGLISH PROFICIENCY EXAMS THROUGH THREE DIFFERENT EQUATION METHODS


Dr. Derya ŞAHHÜSEYİNOĞLU


ÖZET
‹ngilizce yeterlik s›navlar›, her y›l farkl› sorulardan oluflan testlerle yap›lmaktad›r. Bu s›navlarda kesme puan› de¤iflmemesine karfl›n, s›nava giren ö¤renciler farkl› formlardan farkl› puanlar alabilmektedir. Bu çal›flmada, ‹ngilizce yeterlik s›nav›nda kullan›lan testlerin birbirine eflde¤er olup olmad›¤›, eflde¤er de¤ilse, test eflitleme yöntemleriyle farkl› s›navlara ait al›nan puanlar›n birbirine dönüfltürülmesi ve testlerin birimlerinin ayn› olmas›n›n sa¤lanmas› hedeflenmifltir. ‹ngilizce yeterlik s›nav›nda kullan›lan testler ortak test desenine dayal› üç farkl› yöntemle eflitlenmifltir. Eflitlemede kullan›lan yöntemler, Klasik Test ve Örtük Özellikler kuramlar›na dayal›d›r. Klasik test kuram›na göre; eflit yüzdelikli ve do¤rusal, örtük özellikler kuram›na göre; Rasch parametresinin karakteristik e¤ri yöntemleri kullan›lm›flt›r. Veriler Hacettepe Üniversitesi ‹ngilizce Haz›rl›k Bölümü’nün yapt›¤› 2000, 2001 ve 2002 s›navlar›n›n sonuçlar›d›r. Analiz aflamas›nda betimsel istatistikler, örtük özellikler kuram› ve eflitleme varsay›mlar›dan yararlan›larak farkl› y›llara ait puanlar do¤rusal, eflit yüzdelikli ve Rasch modeliyle eflitlenmifltir. Sonuçta, ‹ngilizce yeterlik s›nav›nda kullan›lan testlerin eflitlenmesinde Rasch yöntemi ve eflit yüzdelikli eflitleme yönteminin uygun yöntemler oldu¤u bulunmufltur


ABSTRACT
English profiency exams are executed through questions that change every year. Even though cut of point does not change in these exams, students taking these test are likely to get different results different forms which puts the student in an advantageous or a disadvantageous position. In this study, the main aim is to measure If the test are equal, If not, to make different scores of different tests interchangeable so as to make the units of tests equal and to compare levels of groups of test takers of different years. To attain this aim, test used in English language profiency exams are equalized with the help of three different test designs and two theories titled Classical test and Item Response Theories. As for the Classical test theory, equapercentage and linear, and for Item Response Theory Rasch Parametry characteristic curve method are used. Data used in this research process are gathered from the test results conducted in the years of 2000, 2001, 2002 at Hacettepe University English Language Preparatory School. As the result, it was found that while equating the tests used in English Profiency tests, Rasch method and equapercentage equation method were applicable and proper methods.


ANAHTAR KELİMELER: Test eşitleme, paralel testler, Rasch yöntemi, İngilizce yeterlik sınavları, doğrusal eşitleme


KEYWORDS: Test equation, paralel tests, Rasch method, English proficiency tests, linear equation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education