GÖSTERGEBİLİM YAKLAŞIMI VE İNGİLİZ DİLİ ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİNE KATKILARI


SEMIOTIC APPROACH AND ITS CONTRIBUTIONS TO ENGLISH LANGUAGE LEARNING AND TEACHING


Res. Ast. Olcay SERT


ÖZET
Göstergebilim, bir çok alandaki uygulamalar› ile ilerleyen ve geliflime aç›k bir disiplindir. Göstergebilim ve yabanc› dil ö¤retimi aras›nda bir köprü olan e¤itimsel göstergebilim, dünyada bir çok bilimadam› ve ‹ngilizce ö¤retmeninin ilgisini çekmifltir. Aç›kça görülmektedir ki, yabanc› dil ö¤retiminde göstergebilimsel yaklafl›m ö¤renci-odakl› olan uygulanabilir teknikleriyle uzun süreli baflar›ya yol açma konusunda umut vaad eden sonuçlar ortaya koymaktad›r. Bu makalede, göstergebilimin temel terimleri ve yabanc› dil ö¤renim ortamlar›na olas› uygulamalar›, ‹ngilizce ö¤retmenlerinin göstergebilim alan›nda fark›ndal›klar›n› artt›racak flekilde tan›t›lmaktad›r. Çal›flmada, dil kültürden ayr›lamayaca¤›ndan ötürü, hedef kültürdeki göstergebilim iflaretlerinin göz önünde bulundurulmas›n›n çok önemli oldu¤u iddia edilmektedir


ABSTRACT
Semiotics is a progressing and promising discipline with its applications in many fields of study. As a bridge between semiotics and foreign language teaching (FLT), educational semiotics has started to attract attention of many scholars, English Language Teaching (ELT) instructors and teachers all over the world. It is obvious that the consideration of semiotic approach in FLT has promising results and may lead to long-term success in learning a foreign language with its applicable and pertinent techniques that are learner-centered. In this article, basic terminology of semiotics and its possible applications to foreign language learning settings are introduced in order to help teachers of English to have a heightened awareness of the semiotic approach. Throughout the paper, it is claimed that the consideration of the semiotic signs of the target culture in teaching a foreign language is vital, since a language cannot be separated from its culture.


ANAHTAR KELİMELER: göstergebilim, ingiliz dili öğretimi, hedef kültür, eğitimsel göstergebilim, farkındalık


KEYWORDS: semiotics, ELT, target culture, educational semiotics, awareness

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education