ŞİİR ÖĞRETİMİNDE OKUYUCU YANITI YAKLAŞIMI


READER RESPONSE APPROACH TO TEACHING POETRY


Res. Ast. H. Sezgi SARAÇ -SÜZER


ÖZET
Bu çal›flma, fliir analizi yaklafl›mlar›ndan biri olan ‘okuyucu yan›t›’n›n temel özelliklerini aç›klamay› amaçlamaktad›r. Yan›tlamac› fliir analiziyle, ‹ngilizce ö¤renenler dili kullanma imkan›n› yakalarlar ve kendi dünya görüfl ve deneyimleri arac›l›¤› ile flairin duygu ve düflüncelerini sentezlerler. Okuyucu ve yazara ait olan bu iki dünyay›, derse kat›lanlar›n sözlü ve yaz›l› dil kullan›mlar›yla birlefltiren bir ders plan›n› önermek amaçlanmaktad›r. Çal›flman›n araflt›rma k›sm›nda, Hacettepe Üniversitesinde okuyan dördüncü s›n›f ‹DÖ ö¤rencileri ile yap›lan bir uygulama arac›l›¤› ile okuyucu yan›t› yaklafl›m› ile geleneksel fliir ö¤retimi yaklafl›m› karfl›laflt›r›lm›flt›r. Kat›l›mc›lardan toplanan niteliksel veri bu iki uygulama aras›ndaki farka ve ö¤renciler üzerinde yaratt›¤› sonuç ve etkilere ›fl›k tutmaktad›r. Sonuçlara gore, kat›l›mc›lar okuyucu yan›t›n›, geleneksel fliir derslerine tercih etmektedirler. Okuyucu yan›t› ile ö¤renciler aktif kat›l›mc›lara dönüflmekte ve fliir okuma va analizine karfl› olumlu duygular gelifltirmektedirler.


ABSTRACT
This study firstly aims to elaborate the basics of ‘reader response approach’ to poetry analysis. Through responsive poetry analysis, learners of the English language find the opportunity to practise the language and filter the poet’s ideas and feelings through their own world views and experiences. It is aimed to suggest a sample lesson plan joining these two worlds- the reader’s and the writer’s- via spoken and written language productions by the participants. In this research, a lesson plan based the reader response approach is compared with traditional poetry teaching by means of an application with four year ELT students studying at Hacettepe University. The qualitative data gathered from participants sheds light to the difference between these two applications. The findings suggest that the participants prefer reader response to traditional poetry teaching classes. With reader response, learners become active participants and develop positive attitude towards reading and analyzing poetry.


ANAHTAR KELİMELER: Okuyucu yanıtı yaklaşımı, şiir analizi, şiir öğretimi.


KEYWORDS: Response approach, poetry analysis, poetry teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education