Dil bilimlerinin yabancı dil öğretimindeki yeri ve öğretmen adaylarına yönelik dilbilim dersleri


THE ROLE OF LINGUISTICS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND THE TEACHING OF LINGUISTICS


Dr. İrem ONURSAL


ÖZET
‹letiflimsel Yaklafl›m›n ilkeleri do¤rultusunda gerçeklefltirilen yabanc› dil derslerinin baflar›ya ulaflmas›ndaki en büyük etkenlerden birisi, ö¤retmenin yeterli bilgi ve becerilerle donanm›fl olmas›d›r. Bir yabanc› dil ö¤retimi sürecinin, yaln›zca ö¤retmenlerin edindikleri deneyimler ve yapt›klar› gözlemlere dayanmamas› ve bu sürecin, seçilen yöntem ya da yaklafl›m›n gerektirdi¤i sa¤lam kuramsal temellerle desteklenmesi gerekmektedir. Çeflitli bilim dallar›n›n verilerinden yararlan›larak oluflturulan ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n, “dilin kullan›mlar›” ile ilgili boyutu söz konusu oldu¤unda, gerekli kuramsal bilgilerin ancak genel dilbilgisi ve dil bilimleri gibi alanlar taraf›ndan sa¤lanabilece¤ini görmekteyiz. Yapt›¤›m›z çal›flma çerçevesinde, ülkemizde yabanc› dil olarak Frans›zca ö¤retmeni yetifltiren bölümlerin ve/ya da anabilim dallar›n›n ders programlar›nda yer alan “Dilbilime Girifl” derslerinin, yeterli olmad›¤›n› gözlemledik. Ayr›ca, bu derslerin içeriklerinin ö¤retmen adaylar›n›n bilgi gereksinimlerini karfl›layacak niteliklere sahip olmad›klar›n› da saptad›k. Bu do¤rultuda, ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n kuramsal temellerinin ve uygulama biçimlerinin dil bilimleriyle ba¤lant›s›n› araflt›rarak, bu yaklafl›m› kullanacak olan yabanc› dil ö¤retmeni adaylar›na yönelik dilbilim dersleri için yeni kur tan›mlar› ve ders planlar› oluflturduk.


ABSTRACT
The foreign language teacher is the main indicator of success of the courses which are conducted through the Communicative Approach; hence the issue of training the foreign language teachers should be highly emphasized. The language teaching process should not only be restricted with the teacher’s own observations and experiences, but also be based on the scientific and theoretical information. As regards the linguistic aspects of the language, this theoretical basis can be supplied merely by linguistics and the sciences of language. In our point of view, the ‘Introduction to Linguistics’ courses carried out by the Departments of French Language Teaching, are insufficient. Moreover, it could be pointed out that the content of these courses do not meet the needs of the prospective French language teachers. Hence, under the guidelines of our research for these courses, we have created and proposed new course descriptions and lesson plans that will be beneficial for the language teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Yabancı dil olarak fransızca, genel dilbilim, dil bilimleri, iletişimsel yaklaşım


KEYWORDS: French language teaching, linguistics, sciences of language, communicative approach

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education