6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri


6 YEAR OLD CHILDREN’S VIEWS ON SCIENCE AND SCIENTISTS


Dr. Tülin GÜLER & Prof. Dr. Berrin AKMAN


ÖZET
Bu çal›flma okul öncesi dönemdeki çocuklar›n bilim hakk›ndaki görüfllerini ve nas›l bir bilim insan› imaj›na sahip olduklar›n› belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. Araflt›rman›n örneklem grubunu Ankara ilindeki özel ve resmi anaokullar›ndan seçilen alt› yafl grubundan 330 çocuk oluflturmufltur. Araflt›rmada çocuklara; “Bilim nedir?”, “Bilim insan› kimdir?”; ve “Bilim insan› ne ifl yapar?” sorular› sorulmufl, çocuklar›n verdikleri cevaplar oluflturulan cevap kay›t formuna kaydedilmifltir. Araflt›rma sonunda elde edilen veriler Chambers’›n (1983) gelifltirdi¤i “Bir Bilim ‹nsan› Çiz Testi”nin kategorileri dikkate al›narak s›n›fland›r›lm›fl ve de¤erlendirilmifltir. Çocuklar›n bilim insan›n›n özellikleri ile ilgili verdikleri cevaplarda en çok öne ç›kan sembollerin; laboratuar önlü¤ü, gözlük, sakal ve da¤›n›k saç, kitaplar, laboratuar araç-gereçleri oldu¤u görülmüfltür. Araflt›rma sonuçlar›; çocuklar›n bilim ve bilim insan› hakk›ndaki tutum ve kal›p yarg›sal düflüncelerini okul öncesi dönemde gelifltirdiklerini göstermektedir.


ABSTRACT
This study aims to investigate preschool children’s images of scientist and their views on science. The sample of this study includes 330, 6- year- old children who were attended to private and state pre-schools in Ankara. Children were asked to answer following questions: “What is science?”, “Who is a scientist?”, and “What does a scientist do?”. Data were analyzed, based on the categories of “Drawing-A-Scientist Test” (Chambers, 1983). Features of scientist such as lab coasts, glasses, facial hair, and symbols of research, such as books, laboratory instruments and equipment were common responses among all children. These results have shown that children form concepts and develop attitudes toward science and scientists at an early age. Children acquire views on science and a stereotypical images of the scientist in preschool period.


ANAHTAR KELİMELER: çocuk, bilim, bilim insanı, kalıp yargı, algı


KEYWORDS: child, science, scientist, stereotype, perceptions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education