Okul Yöneticilerinin Hesap Verebilirliği ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


An Investigation of the Relationship Between School Administrators’ Accountability and Organizational Justice


Arş. Gör. Mahmut KALMAN & Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU


ÖZET
Bu çalışmada, okul yöneticilerinin hesap verebilirliği ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırma, tarama modelinde ilişkisel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi, 268 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, okul yöneticisi hesap verebilirlik ölçeği ve örgütsel adalet ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Veriler korelasyon ve doğrusal regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Ayrıca, yaş, cinsiyet ve kıdem değişkenleri arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığını incelemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Okul yöneticilerinin hesap verebilirliği ve okullardaki örgütsel adalet algıları arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yaş, cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre öğretmen algıları arasında anlamlı farklılıkların olmadığı görülmüştür.


ABSTRACT
In this study, the relationship between school administrators’ accountability and teachers’ organizational justice perceptions at schools was investigated. This research is a correlational study designed in the survey method. The population of the study was comprised of teachers working at secondary schools in Şahinbey and Şehitkamil districts of Gaziantep. A total of 268 teachers participated in the study. Data were gathered via school administrator’s accountability scale and organizational justice scale. SPSS 15.0 package program was employed in the analysis of the data. Data were analyzed using Pearson correlation and basic linear regression techniques. Furthermore, in order to explore whether there was a significant difference between school administrators’ accountability and organizational justice according to age, gender and seniority, independent samples t-test and ANOVA were employed. The findings revealed a significant relationship between school administrators’ accountability and organizational justice. However, no statistically significant differences were found among teachers’ perceptions according to age, gender and seniority.


ANAHTAR KELİMELER: Okul yöneticisi, hesap verebilirlik, örgütsel adalet, öğretmen algıları


KEYWORDS: School administrator, accountability, organizational justice, teacher perceptions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education