köğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki kavram yanılgıları


MISCONCEPTIONS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN GRADES 6-8 ON LEARNING ALGEBRA


Arş. Gör. Recai AKKAYA & Doç. Dr. Soner DURMUŞ


ÖZET
Matematiksel düflünmenin geliflim sürecinde cebir, önemli bir yer tutmaktad›r. Bir çok araflt›rma ilkö¤retim 6-8. s›n›flardaki ö¤rencilerin cebirle ilgili farkl› kavram yan›lg›lar›na sahip olduklar›n› ortaya koymufltur. Bu çal›flma ile bu kavram yan›lg›lar›n›n neler olduklar› belirleme amaçlanm›flt›r. Araştırmanın bulgular› ilgili literatürdeki bulgular da göz önüne al›narak elefltirel bir yaklafl›mla ele al›nm›flt›r. Kavram yan›lg›lar›n› gidermeye yönelik öneriler sunulmufltur.


ABSTRACT
Algebra has important place on the development of mathematical thinking. There are research findings indicating that students in grades 6-8 have many misconceptions in algebra. The goal of this study is to reveal these misconceptions. Findings in the study are discussed in the light of related research findings. Some recommendations are presented to overcome these misconceptions.


ANAHTAR KELİMELER: Cebir, harfli ifadeler, değişken, kavram yanılgısı


KEYWORDS: Algebra, lettered expressions, variable, misconception

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education