Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma


A STUDY ON TEACHERS’ INFORMATION LITERACY SELF-EFFICACY BELIEFS


Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Prof. Dr. Serap KURBANOĞLU


ÖZET
Bilgi okuryazarl›¤› becerilerine sahip olman›n ö¤retmenler için önemi kabul edilmifltir. Rehberlik rollerinden dolay› ö¤retmenlerin bilgi okuryazarl›¤› becerilerine sahip olmalar› tek bafl›na yeterli de¤ildir. Ö¤retmenlerin, söz konusu becerileri etkin ve etkili bir flekilde kullanabilmeleri için bu alanda kendilerine güvenmeleri, bir baflka deyiflle, güçlü öz-yeterlik inanc› gelifltirmeleri gerekmektedir. Bu çal›flmada ö¤retmenlerin bilgi okuryazarl›¤› öz-yeterlik inançlar›n›n düzeyi, bilgi okuryazarl›¤› öz-yeterlik inanc›n›n yafl, branfl, ö¤retmenin çal›flt›¤› kademe ve mezun oldu¤u okula göre farkl›l›k gösterip göstermedi¤i araflt›r›lm›flt›r.


ABSTRACT
The importance of information literacy for teachers has been recognized. Because of their mentor roles teachers should not only possess information literacy skills but also feel confident and competent in the use of these skills. In other words, teachers should develop high level self-efficacy beliefs for information literacy skills. In this paper, the level of teachers’ information literacy self efficacy beliefs and its relevance with their age, branches and levels they taught, and the schools they graduate from were examined.


ANAHTAR KELİMELER: bilgi okuryazarlığı, öz-yeterlik inancı, öğretmenler


KEYWORDS: information literacy, self-efficacy belief, teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education