Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi


DETERMINING STUDENTS’ LEARNING LEVEL OF DAILY LIFE BIOLOGY SUBJECTS


Bil. Uzm. Aydın YÜZBAŞIOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV


ÖZET
Bu çal›flmada, orta ö¤retim kurumlar›nda biyoloji ö¤renimi görmüfl ö¤rencilerin günlük yaflamla ilgili biyoloji bilgilerini günlük yaflama uygulayabilme durumlar›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Orta ö¤retim mezunu ö¤rencilere uygulanmak üzere günlük yaflamla ilgili biyoloji konular›n› içeren bir biyoloji bilgi testi ve biyoloji dersinde kazan›lan davran›fllar›n günlük yaflamda uygulan›p uygulanmad›¤›n› belirlemek amac›yla bir ölçek haz›rlanm›flt›r. Haz›rlanan günlük yaflama yönelik bilgi testi ve ölçek H. Ü. Yabanc› Diller Yüksek Okulu’nda ö¤renim gören ve örnekleme kat›lan 182 ö¤renciye uygulanm›flt›r. Uygulanan bilgi testi ve ölçe¤in sonucunda, bireylerin günlük yaflamla ilgili biyoloji konular›nda yanl›fl ve yetersiz bilgiye sahip olduklar› ve olumsuz davran›fllar gelifltirdikleri belirlenmifltir. Bu durumun sadece orta ö¤retim biyoloji program›ndaki eksiklikten kaynaklanmad›¤›, bireylerin olumsuz davran›fl gelifltirmesinde toplumun gelenek, görenek ve adetlerinin etkisinin de büyük oldu¤u görülmüştür.


ABSTRACT
In this research, the knowledge of the students who learnt biology at the high school, on biological subjects related with the daily life and their attitudes about applying this knowledge were aimed to be determined. A biology success test regarding the daily life, including biological subjects concerned with the daily life and applying for the people who graduated from high school and a scale had been prepared, in order to determine the behaviors got in the biology lessons, that could be carried out or not in the daily life. This scale and success test had been carried out on 182 students attending to the department of high school of foreign languages of the Hacettepe University. In the result of the achievement test and scale it had been learnt that people have incorrect and insufficient knowledge on the subjects of biology concerned with the daily life. And it had been carried out that people are in the tendency of having incorrect behaviors. It had been found out that this situation is not only because of the insufficiencies of the programs in intermediate schools but also the great effects of the society affecting the behaviors of the people with its tradition.


ANAHTAR KELİMELER: günlük yaşam, biyoloji eğitimi, orta ö¤retim


KEYWORDS: daily life, biology education, secondary instruction

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education