Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı'nın, öğrencilerin yerleşim yerlerine göre,diferansiyel madde fonksiyonu açısından incelenmesi


THE INVESTIGATION OF THE STUDENT SELECTION AND PLACEMENT EXAMINATION FOR SECONDARY EDUCATION WITH RESPECT TO STUDENT SETTLEMENT REGION IN TERMS OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING


Dr. Halil YURDUGÜL & Prof. Dr. Petek AŞKAR


ÖZET
Bu araflt›rmada, Orta Ö¤retim Kurumlar›-Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme S›nav›’nda (OÖK-ÖSYS) yer alan maddeler, s›nav› alan ö¤rencilerin yaflad›¤› yerleflim yeri alt gruplar›na göre diferansiyel madde fonksiyonlar› (DMF) aç›s›ndan incelenmifltir. Diferansiyel Madde Fonksiyonunun araflt›r›lmas› için Mantel-Haenszel istatisti¤inden yararlan›lm›flt›r. Devlet Planlama Teflkilat› çal›flmalar› do¤rultusunda Türkiye’deki 83 il, sosyo-ekonomik geliflmifllik göstergelerine göre temel bileflenler analizi yard›m› ile 5 ayr› bölgeye ayr›larak grupland›r›lm›fl ve bu bölgelere göre DMF araflt›rmas› yap›lm›flt›r. Araflt›rmada elde edilen bulgular do¤rultusunda, Türkçe, fen bilimleri ve sosyal bilimler alt testlerinin anlaml› genifllikte DMF içermedi¤i gözlenmifltir. Matematik alt testlerinde ise yerleflim yerlerine göre DMF içeren bir adet maddeye rastlanm›flt›r. Elde edilen DMF’lar›n›n madde etkisinden mi yoksa madde yanl›l›¤›ndan m› kaynakland›¤› araflt›r›lm›flt›r.


ABSTRACT
In this study, the test items of The Student Selection and Placement Examination for Secondary Education were examined with respect to settlement regions of students in terms of differential item function (DIF). Mantel-Haenszel statistic was used in order to examine differential item functioning. 83 cities in Turkey have been grouped into five categories by The State Planning Organization that used principle component analysis according to social economics indicators. No DIF was observed in Turkish, natural sciences and social sciences subtests. However, DIF was found in one item of mathematics subtest with respect to settlement regions. It was investigated whether DIF’s were due to item bias or item impact.


ANAHTAR KELİMELER: diferansiyel madde fonksiyonu, madde yanl›l›¤›, madde etkisi, Mantel-Haenszel


KEYWORDS: differential item function, item bias, item impact, Mantel-Haenszel

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education