Lise-3 kimya ders kitabında mevcut deneylerde kullanılan kimyasalların insan sağlığı ve labortuar güvenliği açısından tehlikeli özelliklerine yönelik öğrencilerin bilgi düzeyleri ve öneriler


THE KNOWLEDGE LEVELS OF THE STUDENTS ABOUT THE CHEMICAL SUBSTANCES USED IN THE EXPERIMENTS AVAILABLE IN THE HIGH SCHOOL 3RD CLASS CHEMISTRY BOOK REGARDING THEIR DANGEROUS FEATURES RELATED TO HUMAN HEALTH AND LABORATORY SECURITY AND SUGGESTIONS


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


ÖZET
Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan liselerde okutulmakta olan Lise- 3 Kimya ders kitab›nda yer alan toplam 6 deney incelenerek bu deneyler de kullan›lan kimyasal maddelerin insan sa¤l›¤› ve laboratuar güvenli¤i aç›s›ndan önemine yönelik uyar›c› bilgilerin yeterlilikleri araflt›r›lm›fl ve bu bilgilerin e¤itim program›nda yer almas› için öneri getirilmifltir. Lise son s›n›ftaki toplam 50 ö¤renciye; okullar›nda deney yap›p yapmad›klar›n› belirleme ve kulland›klar› kimyasal maddelerin dikkat edilmesi gereken özellikleri hakk›nda mevcut bilgilerini de¤erlendirme amac›yla “Kimyasal Maddelerin Tehlikeli Özellikleri” (KMTÖ) ne yönelik toplam 10 bilgi sorusu uygulanm›flt›r. Yan›tlar›n de¤erlendirilme sonuçlar›ndan; 50 ö¤renciden 48 inin okullar›nda kimya dersi kapsam›nda deney yapt›klar›, 9 KMTÖ sorusunu ise %70 -%20.44 aral›¤›nda baflar›yla cevaplad›klar› saptanm›flt›r.


ABSTRACT
Within the scope of the study, a total amount of 6 experiments mentioned in the high school 3rd class chemistry book chosen by the Ministry of National Education as the study book were analyzed. The adequacy of the safety data of dangerous chemical substances used throughout the relevant experiments was investigated and relevant suggestions were made to incorporate this topic in the education schedule. Furthermore, 10 questions regarding the “Dangerous Features of the Chemical Substances” were asked to 50 high school 3rd class students in order to assess their knowledge about the possible dangers that might be caused by those chemical substances and whether the students perform any experiment at school. The knowledge percentage of the students were evaluated to be ranging from 20.44% to 70% after having checked their answers. 48 students out of 50 were found out to be carrying out experiments at their chemistry classes.


ANAHTAR KELİMELER: Lise 3 Kimya Ders Kitabı, Tehlikeli Kimyasal Maddeler, Güvenli Çalışma


KEYWORDS: High School 3rd Class Chemistry Book, Dangerous Chemical Substances, Safe Study

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education