Kültürel Zekâ Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Cultural Intelligence Scale


Arş .Gör. Mustafa İLHAN & Doç. Dr. Bayram ÇETİN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Ang vd. (2007) tarafından geliştirilen Kültürel Zekâ Ölçeği (KZÖ)’ni Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırma 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve toplam 1104 öğrenciden oluşan 5 ayrı çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. KZÖ’nün Türkçe’ye uyarlanması sürecinde öncelikle ölçeğin dilsel eşdeğerliği incelenmiş ve Türkçe ile İngilizce formlardan elde edilen puanlar arasında pozitif yönde, güçlü ve anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, KZÖ’nün Türkçe formunun orijinal forma paralel dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Uyum geçerliği çalışmasından elde edilen bulgular; KZÖ ile Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeği arasındaki korelasyonun .61, KZÖ ile Tromso Sosyal Zeka Ölçeği arasındaki korelasyonun ise .44 olduğunu göstermiştir. Güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .85 ve test-tekrar güvenirlik katsayısı .81 olarak hesaplanmıştır. Madde analizi sonucunda, alt ölçeklerin düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının .33 ile .64 arasında değiştiği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak, KZÖ’nün Türkçe formunun üniversite öğrencilerinin kültürel zekâları ölçmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.


ABSTRACT
The purpose of the present study is to adapt Cultural Intelligence Scale (CIS), which is developed by Ang et al. (2007) to Turkish, and to assess its psychometrics properties. Research was conducted on 5 different study groups, who consisted of 1104 students at Dicle University Ziya Gokalp Education Faculty during 2012 Spring Semester. In Turkish adaptation process of CIS, its language equivalence was assessed and strong positive and significant correlations were obtained between Turkish and English versions. Explanatory and Confirmatory factor analysis showed four factors for Turkish version of CIS similar to its original version. Concurrent validity results showed that correlation between Turkish version of CIS and Intercultural Sensitivity Scale was .61 and correlation between Turkish version of CIS and Tromso Social Intelligence Scale was .44. Reliability analyses showed .85 internal consistency coefficient and .81 test-retest reliability. Item analyses showed corrected item-total correlations were between .33 and .64. Based on these results, it can be concluded that Turkish version of CIS is a valid and reliable measurement in assessing university students’ cultural intelligence.


ANAHTAR KELİMELER: Kültürel zekâ, kültürel zekâ ölçeği, geçerlik, güvenirlik


KEYWORDS: Cultural intelligence, cultural intelligence scale, validity, reliability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education