Orta öğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi


EVALUATING THE INTEREST OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN LESSONS


Öğr. Gör. Melek YAMAN, Arş. Gör. Sevilay DERVİŞOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Derse ilgi hem biliflsel hem de duyuflsal alana hitap etti¤inden ö¤renme için önemli bir ön kofluldur. Buna göre ö¤rencilerin derse ilgilerini art›rmak, daha yüksek baflar›y› ve kaliteli bir e¤itimi garantiler. Bu çal›flman›n amac› orta ö¤retim ö¤rencilerinin derslere ilgilerinin cinsiyete ve s›n›f seviyesine göre nas›l de¤iflti¤inin incelenmesidir. Araflt›rman›n çal›flma grubunu 2003-2004 ö¤- retim y›l›nda Ankara’n›n farkl› sosyo-ekonomik bölgelerinden seçilmifl orta ö¤retim kurumlar›ndaki ö¤renciler oluflturmaktad›r. Ö¤- rencilerin ilgileri bak›m›ndan cinsiyetler aras›nda fark›n olup olmad›¤› t-testi ile, s›n›flar aras›nda fark›n olup olmad›¤› ise tek yönlü varyans analizi uygulanarak belirlenmifltir. Araflt›rman›n sonuçlar›na göre erkek ö¤rencilerin en çok ilgi duyduklar› dersler s›ras›yla bilgisayar, beden e¤itimi, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik ve biyoloji iken, k›z ö¤renciler s›ras›yla en çok bilgisayar, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabanc› dil, Türk dili ve edebiyat› derslerine ilgi duymaktad›r. ‹ki grupta da en az ilgi duyulan dersler fizik ve resimdir. Ö¤rencilerin ilgileri bak›m›ndan cinsiyete göre anlaml› fark bulunan dersler fizik, yabanc› dil, Türk dili ve edebiyat›, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden e¤itimi ve bilgisayard›r. Hem k›z hem de erkek ö¤rencilerde s›n›f seviyesine göre anlaml› fark›n bulundu¤u dersler ise co¤rafya, tarih, edebiyat, bilgisayar ve yabanc› dildir


ABSTRACT
Interest for lessons is an important prerequisite for learning as it addresses both the cognitive and affective fields. Therefore, increasing the interest of students in lessons guarantees more success and a more qualified education. The aim of this study is to examine how the interest of high school students in lessons differ with regard to gender and grade. High school students selected from different sociocultural neighbourhoods of Ankara in 2003-2004 education year constitute the working group of the research. The gender differences with regard to interest for lessons are measured by t-test whereas grade differences are measured by unidirectional variance analysis. The results of the research show that the subjects that male students are most interested in are, respectively, computer, physical education, religious culture and knowledge, mathematics and biology while female students are most interested in, respectively, computer, mathematics, religious culture and knowledge, foreign language and Turkish language and literature. The lessons that both group of students are least interested in are physics and art. The lessons in which there are significant differences between sexes with regard to interest in lessons are physics, foreign language, Turkish language and literature, religious culture and knowledge, physical education and computer. The lessons in which there are significant differences between both male and female students of different grades are geography, history, literature, computer and foreign language


ANAHTAR KELİMELER: orta öğretim, dersler, derse ilgi.


KEYWORDS: high school, lessons, interest in lesson.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education