Öğretmen adaylarının kuvvet kavramı ile ilgili yanılgılarını gidermede keşfedici laboratuar modelinin etkisi


THE EFFECT OF DISCOVERY LABORATORY MODEL TO REMEDY STUDENT TEACHERS’ MISCONCEPTIONS ABOUT FORCE CONCEPT


Arş. Gör. Şengül KURT & Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ


ÖZET
Bu araflt›rman›n amac›, keflfedici laboratuar modelinin Fen Bilgisi Ö¤retmen adaylar›n›n kuvvet kavram› ile ilgili yan›lg›- lar›n› giderme ve kuvvet kavram›n› anlama düzeyine olan etkisini belirlemektir. Bu amaçla aç›k uçlu bir soruyu içeren ön-test Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i birinci s›n›f›ndaki 60 ö¤renciye uygulanm›flt›r. Tespit edilen kavram yan›lg›lar›n› gidermek için keflfedici laboratuar modeline göre gelifltirilen bir etkinlik, 2002-2003 ö¤retim y›l›nda KTÜ Fatih E¤itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i Program›na devam eden 30 birinci s›n›f ö¤rencisi ile yürütülmüfltür. Uygulama süreci yap›land›r›lmam›fl gözlemlerle izlenmifltir. Daha sonra aç›k uçlu iki sorudan oluflan son-test uygulanm›flt›r. Ön-testle belirlenen “Sabit bir kuvvet etkisindeki bir cisim sabit h›zla hareket eder” fleklindeki yan›lg›n›n, uygulamadan sonra yap›lan son-testte azald›¤› ve anlama düzeyinin önemli ölçüde artt›¤› tespit edilmifltir. Ö¤rencilerdeki kavram gelifliminde keflfedici laboratuar modelinin oldukça etkili oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Çal›flman›n sonuçlar›na dayal› olarak yap›lan öneriler aras›nda, e¤itim fakültelerindeki baz› laboratuar etkinliklerinin keflfedici laboratuar modeline göre düzenlenmesi gerekti¤i yer alm›flt›r.


ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of Discovery Laboratory Model to remedy science student teachers’ misconceptions and to enhance level of understanding of force concept. The pre-test including one open-ended question to find out misconceptions was applied to 60 students enrolled at the first year of science teacher-training program. An activity which developed according to the discovery laboratory model to remedy the determined misconceptions was than implemented to 30 different students at the same level at KTU Fatih Education Faculty in 2002-2003 educational year. During the implementation unstructured observations were done. Then, post-test including two open-ended questions was applied. The misconception of “constant motion requires constant force” determined in the pre-test is decreased in the post-test applied after the implementation. The level of understanding about force concept was increased considerably. It is appeared that Discovery Laboratory Model is an effective way of teaching for conceptual development. Therefore, it is suggested that at least some of the laboratory activities should be organized according to Discovery Laboratory Model at Educational faculties.


ANAHTAR KELİMELER: keflfedici laboratuar modeli, kavram yanılgısı, kuvvet kavramı, fizik öğretimi


KEYWORDS: discovery laboratory model, misconception, force concept, physics teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education