Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanım yeterliliklerine ilişkin görüşleri


VIEWS ON THE COMPETENCE OF BIOLOGY TEACHERS IN USING MATERIAL AND TOOL


Arş. Gör. Pınar KÖSEOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu çal›flmada biyoloji ö¤retmenlerinin, e¤itim araç-gereçlerini kullan›m› ile ilgili kendilerine yönelik yeterlilik alg›lar› arafl- t›r›lm›flt›r. Araflt›rman›n örneklemini 2002-2003 e¤itim ö¤retim y›l›nda Ankara’da görev yapan 72 biyoloji ö¤retmeni oluflturmaktad›r. Araflt›rma verilerini toplamak için anket kullan›lm›flt›r. Verilerin analizi sonucu; biyoloji ö¤retmenleri, derse, konuya, ö¤rencilerin seviyesine, ortama ve hedeflere uygun araç-gereç seçme, amaçlara uygun “ö¤retim materyalleri” gelifltirebilme, ö¤rencilere araç-gereçle ilgili bilmesi gerekenleri duyurabilme, araç- gereçlerin özelliklerine uygun s›n›f ortam›n› düzenleme, kullan›m öncesi kontrol ve bak›m›n› yapma ve uygun bir biçimde kullanma, araç-gereçlerin kapsad›¤› içeri¤i de¤erlendirme bak›m›ndan kendilerini oldukça yeterli görmektedirler. Araç-gereçlerinin basit ar›zalar›n› giderme, okul içi ve d›fl›nda ulaflabilme, ilgili yenilikleri izleyebilme, biyoloji dersini lâboratuvarda iflleyebilecek duruma getirebilme bak›m›ndan kendilerini k›smen yeterli görürlerken, ‹l E¤itim Araçlar› Merkezindeki ders araç-gereçlerinden haberdar olma bak›m›ndan kendilerini az yeterli görmektedirler. Biyoloji ö¤retmenleri teknik bilgi beceri gerektiren araçlar› kullanmakta kendilerini az yeterli, fazla teknik bilgi beceri gerektirmeyen araçlar› kullanmakta ise oldukça yeterli görmektedirler.


ABSTRACT
This study examines the competency perception of biology teachers in the use of educational equipment. The sampling group consists of 72 biology teachers who work in Ankara in 2002-2003 scholastic year. A questionnaire has been used in the collection of research data. The results of the data have indicated that biology teachers find themselves rather competent in choosing equipment that are suitable for the class, the level of students, the environment, and the required goals; developing ‘teaching materials’ that are suitable for the aim of the course; teaching students the required information regarding the use of equipment; organizing the class according to the features of the equipment, maintaining and controlling the equipment before and after the class; and assessing the content of the equipment to be used. They have found themselves partially competent in fixing the simple defects; providing access in and out of the school; following the current developments; managing the biology class in the laboratory, whereas they have found themselves rarely competent in finding out about the teaching equipment in City Education Material Center. They have found themselves rarely competent in using technical equipment and fairly competent in using less complicated and technical equipment.


ANAHTAR KELİMELER: biyoloji öğretimi, araç-gereç kullanımı, öğretmen yeterliliği.


KEYWORDS: biology teaching, use of equipment, teacher competency.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education