Davranışçılıktan yapılndırmacılığa:eğitimde yeni bir paradigma


FROM BEHAVIORISM TO CONSTRUCTIVISM: A NEW PARADIGM IN EDUCATION


Dr. Gürcü KOÇ & Yrd. Doç. Dr.Melek DEMİREL


ÖZET
E¤er e¤itimdeki amac›m›z anlama, problem çözme ve bilgiyi yeni durumlarda kullanma yetene¤ini gelifltirme ise ö¤- renenin bilgiyi etkin bir biçimde oluflturdu¤u yap›land›rmac›l›k gibi ö¤renci merkezli yaklafl›mlar tercih edilmelidir. Yap›land›rmac› ö¤renme kuram›, e¤itimde çok bask›n olan geleneksel ve nesnelci paradigmaya karfl›d›r. Yap›land›rmac›lara göre bilgi duyu organlar› ile çevreden pasif bir biçimde al›nmaz, ö¤renen taraf›ndan etkin bir biçimde yap›land›r›l›r. Bu makalede, “yap›- land›rmac›l›k” kavram›n›n ne anlama geldi¤i, tarihsel geliflimi, çeflitleri ve ö¤retimi nas›l etkiledi¤i üzerinde durulmufltur.


ABSTRACT
If the goal in education is understanding, problem solving and the ability to use information in new situations, learner-centered approach that like constructivism should prefer. The constructivist learning approach stands in contrast to the dominant paradigm in education, traditional or objectivist paradigm. According to constructivism knowledge is not passively received through the senses, knowledge is actively built up by the learner. In this article, it is explained the meaning of the term “constructivism”, its historical developmet, kinds of constructivism and how this perspective on learning has influenced the development of knowledge instruction.


ANAHTAR KELİMELER: davranışçı öğrenme kuramı, yapılandırmacı öğrenme kuramı, eğitim programı.


KEYWORDS: behaviorist learning theory, constructivist learning theory, educational program

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education