Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarısında Mozart Müziği Etkisi


The Effect of Mozart’s Music on the Success of Middle School Students in Mathematics Courses


Yrd. Doç. Dr. Özge GENÇEL ATAMAN


ÖZET
Müzik; matematik, fizik, felsefe gibi birçok bilim alanıyla iç içedir ve müziğin matematik üzerindeki etkisi, araştırmacıların insanlık tarihi boyunca değindikleri önemli konulardan biridir. Araştırmacılar özellikle Mozart müziğinin matematik yeteneğini ve matematiksel akıl yürütmeyi önemli ölçüde arttırdığını vurgulamaktadır. Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin matematik dersi başarısında Mozart müziği etkisinin araştırılmasına yöneliktir. Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’nin Balıkesir ili merkez ilçesinde yer alan Sevinç Kurşun Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 78 8.sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada deneme modellerinden, ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmada yansız atama ile oluşturulmuş 2 deney 1 kontrol grubu kullanılmış ve deneysel çalışma, grupların yine yansız atama ile değişimiyle iki kez tekrarlanmıştır. Araştırmanın uygulama aşamasında deney 1 grubuna Mozart müziği, deney 2 grubuna Mozart müziği dışında klasik müzik dinletilmiş, kontrol grubunda ise matematik dersi, müzik dinletilmeden geleneksel yöntemle sürdürülmüştür. 1. ve 2. deneysel çalışmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. En yüksek matematik dersi başarısına Mozart müziği dinletilen sınıftaki öğrencilerin sahip olduğu, bunu sırasıyla Mozart müziği dışında klasik müzik dinletilen sınıfın ve matematik dersinin geleneksel yöntemle (müzik dinletilmeden) işlendiği sınıfın izlediği sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
Music is interrelated with many fields of science, such as mathematics, physics and philosophy. The effect of music on mathematics has been one of the important subjects studied by researchers throughout the history of humankind. Researchers emphasize that Mozart’s music in particular increases mathematics skill and mathematical reasoning to a great extent. The aim of this study is to examine the effect of Mozart’s music on the success of middle school students in mathematics courses. The study group of the research was composed of 78 8th grade students who were studying at Sevinç Kurşun Middle School, located in the central district of Balıkesir province in Turkey. The Pre-Test/Post-Test group model, which is one of the test models, was used in the research. Two experimental groups and one control group, which were formed with unbiased allocation, were used in the research. The experimental study was repeated twice by changing the groups again with unbiased allocation. In the implementation stage of the research, experimental group 1 listened to Mozart’s music, whereas experimental group 2 listened to classical music except Mozart’s music. A mathematics course was given in the control group via the traditional method without music. According to the results of first experimental study and second experimental study, it was found that there was a significant difference between post-test scores of middle school students who participated in the research. It was concluded that the students who listened to Mozart’s music in the classroom achieved the highest success in the mathematics course, followed by students who listened to classical music except Mozart’s music and students who were given mathematics course via the traditional method (without music), respectively.


ANAHTAR KELİMELER: Ortaokul, Matematik Dersi, Başarı, Mozart Müziği, Etki


KEYWORDS: Middle School, Mathematics Course, Success, Mozart’s Music, Effect

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education